Bài 1, bài 2, bài 3 trang 57 sgk toán lớp 1

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Bài 1: Tính.

Bài 1: Tính: 

 

Bài 2: Số ?

Bài 3: Tính:

4 - 1 - 1 =               4 - 1 - 2 =                 4 - 2 - 1 =

Bài 4: <, >, =

3 - 1....2                            3 - 1.....3 - 2

4 - 1....2                            4 - 3.....4 - 2

4 - 2....2                            4 - 1.....3 + 1

Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

a)                    

b) 

Bài giải:

Bài 1: 

a. Kết quả bằng 3.

b. Kết quả bằng 1.

c. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 2.

e. Kết quả bằng 1.

f. Kết quả bằng 2.

Bài 2:

a. Kết quả bằng 3.                             e. Kết quả bằng  5.

b. Kết quả bằng 1.                             f. Kết quả bằng 1.

c. Kết quả bằng 1.                             g. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

4 - 1 - 1 = 2              4 - 1 - 2 = 1             4 - 2 - 1 = 1

Bài 4: 

3 - 1 = 2                            3 - 1 > 3 - 2

4 - 1 > 2                            4 - 3 < 4 - 2

4 - 2 = 2                            4 - 1 < 3 + 1

Bài 5:

a) 3 + 1 = 4.

b) 4 - 1 = 3.


Các bài liên quan