Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sgk toán lớp 1

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

1 + 7 =                           2 + 6 =                   4 + 4 =

8 - 1 =                           8 - 2 =                    8 -  4 = 

8 - 7 =                           8 - 6 =                    8 - 8 =

Bài 3: Tính:

8 - 4 =                       8 - 5 =                      8 - 8 =

8 - 1 - 3 =                  8 - 2 - 3 =                 8 - 0 =

8 - 2 - 2 =                  8 - 1 - 4 =                 8 + 0 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả là 7.

b. Kết quả là 6.

c. Kết quả là 5.

d. Kết quả là 4.

e. Kết quả là 3.

f. Kết quả là 2.

g. Kết quả là 1.

Bài 2:

1 + 7 = 8                         2 + 6 = 8                   

4 + 4 = 8

8 - 1 = 7                         8 - 2 = 6                    

8 -  4 = 4

8 - 7 = 1                         8 - 6 = 2                    

8 - 8 = 0

Bài 3:

 8 - 4 =  4                            8 - 5 = 3                                

8 - 8 = 0

8 - 1 - 3 = 4                        8 - 2 - 3 = 3                            

8 - 0 = 8

8 - 2 - 2 = 4                        8 - 1 - 4 = 3                            

8 + 0 = 8

Bài 4:

Hình 1: 8 - 4 = 4

Hình 2: 5 - 2 = 3

Hình 3: 8 - 3 = 5

Hình 4: 8 - 6 = 2

Các bài liên quan