Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 51 sgk toán lớp 1

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Số ?, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

1 + 0 =             5 + 0 =              0 + 2 =                 4 + 0 =

0 + 1 =             0 + 5 =              2 + 0 =                 0 + 4 =

Bài 2: Tính

Bài 3: Số ?

1 + ...= 1             1 + ...= 2                ....+ 2 = 4

...+ 3 = 3             2 + ...= 2                0 + ....= 0

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                

b) 

Bài giải:

Bài 1:

1 + 0 = 1                5 + 0 = 5              

0 + 2 = 2               4 + 0 = 4

0 + 1 = 1                0 + 5 = 5              

2 + 0 = 2               0 + 4 = 4

Bài 2:

Hình a. Kết quả bằng 5.

Hình b.  Kết quả bằng 3.

Hình c.  Kết quả bằng 2.

Hình d.  Kết quả bằng 4.

Hình e.  Kết quả bằng 1.

Bài 3:  

1 + 0 = 1             1 + 1 = 2                2+ 2 = 4

0 + 3 = 3             2 + 0 = 2                0 + 0 = 0

Bài 4:

a) Phép tính là: 3 + 2 = 5.

b) Phép tính là: 1 + 1 = 2.

Các bài liên quan