Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 128 sgk toán lớp 1

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Bài 1: Nối (theo mẫu),Bài 2: Viết (theo mẫu),Bài 3: a) Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30,Bài 4: a) Viết số thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 1: Nối (theo mẫu):

Bài 2: Viết (theo mẫu)

a) Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

b) Số 70 gồm...chục và ...đơn vị.

c) Số 50 gồm...chục và...đơn vị.

d) Số 80 gồm...chục và ....đơn vị.

Bài 3: 

a) Khoanh vào số bé nhất: 70, 40, 20, 50, 30.

b) Khoanh vào số lớn nhất: 10, 80 , 60 ,90 , 70.

Bài 4:

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

b) Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

c) Số 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị.

d) Số 80 gồm 8 chục và 0 đơn vị.

Bài 3: 

a) Khoanh vào số 20.

b) Khoanh vào số 90.

Bài 4:

Các bài liên quan