Bài 1, 2, 3, 4 trang 122 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 122 SGK Toán 1. Bài 1: An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có tất cả mấy quả bóng ?

Tóm tắt

Có : .....bóng xanh

Có  :....bóng đỏ

Có tất cả : ....quả bóng ? 

Phương pháp giải:

- Đọc đề rồi viết các số vào tóm tắt.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số quả bóng xanh cộng với số quả bóng đỏ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 4 bóng xanh

Có: 5 bóng đỏ

Có tất cả:....quả bóng ?

               Giải:

An có tất cả số quả bóng là:

         4 + 5 = 9 (quả bóng)

                 Đáp số: 9 quả bóng.

Bài 2

Tổ em có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt 

Nam : 5 bạn

Nữ : 5 bạn

Tất cả : ... bạn ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn nam cộng với số bạn nữ.

Lời giải chi tiết:

Tổ em có tất cả số bạn là:

       5  + 5 = 10 (bạn)

               Đáp số: 10 bạn.

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Có         : 2 gà trống

Có         : 5 gà mái

Có tất cả :....con gà ? 

Phương pháp giải:

- Đọc hiểu yêu cầu của đề bài.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số gà trống cộng với số gà mái.

Lời giải chi tiết:

Có tất cả số con gà là:

      2 + 5  = 7 (con gà)

             Đáp số: 7 con gà.

Bài 4

Tính (theo mẫu):

a) 2cm + 3cm = 5cm                                 b) 6cm - 2cm = 4cm

   7cm + 1cm =                                             5cm - 3cm = 

   8cm + 2cm =                                             9cm - 4cm =

   14cm + 5cm =                                           17cm - 7cm = 

Phương pháp giải:

- Cộng, trừ các số rồi viết thêm đơn vị đo vào kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 2cm + 3cm = 5cm                               b)  6cm - 2cm = 4cm

   7cm + 1cm = 8cm                                     5cm - 3cm = 2cm

   8cm + 2cm = 10cm                                   9cm - 4cm = 5cm

  14cm + 5cm = 19cm                                  17cm - 7cm = 10cm 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 22 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay