Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 82 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Số ?,Bài 4: Tính, Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

9 + 1 =          8 + 2 =           7 + 3 =              6 + 4 =                 5 + 5 =

1 + 9 =          2 + 8 =           3 + 7 =              4 + 6 =                 10 + 0 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 + 1 = 10       8 + 2 = 10      7 + 3 = 10          6 + 4 = 10          5 + 5 = 10

1 + 9 = 10       2 + 8 = 10      3 + 7 = 10          4 + 6 = 10         10 + 0 = 10

Bài 2

Tính:

 

Phương pháp giải:

 Cộng dọc các số rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

 

Phương pháp giải:

 Viết các phép cộng hai số có giá trị bằng 10 rồi điền số còn thiếu vào các chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Tính:

5  + 3 + 2 =           4 + 4 + 1 =            6 + 3 - 5 =             5 + 2 - 6 = 

Phương pháp giải:

 Tính cộng các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

5  + 3 + 2 = 10        4 + 4 + 1 = 9           6 + 3 - 5 = 4           5 + 2 - 6 = 1

Bài 5

  

Phương pháp giải:

 Đếm số gà đang có, số gà đến thêm và tất cả số con gà rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Phép tính là: 7 + 3 = 10. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay