Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 1

Bình chọn:
3 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp,Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

7  +1 =                  6 + 2 =                  5 + 3 =                       4 + 4 =

1 + 7 =                  2 + 6 =                  3 + 5 =                       8 - 4 =

8 - 7 =                  8 - 6 =                   8 - 5 =                         8 + 0 =

8 - 1 =                  8 - 2 =                   8 - 3 =                         8 - 0 =

2. Số ?

 

3. Tính:

4 + 3 + 1 =          8 - 4 - 2 =                2 + 6 - 5 =                 8 + 0 - 5 =

5 + 1 + 2 =          8 - 6 + 3 =                7 - 3 + 4 =                 3 + 3 - 4 =

Lời giải chi tiết

1.

7  +1 = 8               6 + 2 = 8                5 + 3 = 8                  4 + 4 = 8

1 + 7 = 8               2 + 6 = 8                3 + 5 = 8                  8 - 4 = 4

8 - 7 = 1                8 - 6 = 2                 8 - 5 = 3                   8 + 0 = 8

8 - 1 = 7                8 - 2 = 6                 8 - 3 = 5                   8 - 0 = 8

2. 

3.

4 + 3 + 1 = 8       8 - 4 - 2 = 2         2 + 6 - 5 = 3          8 + 0 - 5 = 3

5 + 1 + 2 = 8       8 - 6 + 3 = 5        7 - 3 + 4 = 8          3 + 3 - 4 = 2

4.

Phép tính là: 8 - 2 = 6

5.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 75 SGK Toán 1