Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp,Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính: 

7  +1 =                 6 + 2 =                5 + 3 =                       4 + 4 =

 1 + 7 =                 2 + 6 =               3 + 5 =                       8 - 4 =

 8 - 7 =                  8 - 6 =                8 - 5 =                        8 + 0 =

8 - 1 =                  8 - 2 =                 8 - 3 =                        8 - 0 = 

Phương pháp giải:

Tính giá trị các phép toán rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7  +1 = 8               6 + 2 = 8         5 + 3 = 8                  4 + 4 = 8

1 + 7 = 8               2 + 6 = 8         3 + 5 = 8                  8 - 4 = 4

8 - 7 = 1                8 - 6 = 2          8 - 5 = 3                   8 + 0 = 8

8 - 1 = 7                8 - 2 = 6          8 - 3 = 5                   8 - 0 = 8

Bài 2

Số ?

 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 3

Tính:

 4 + 3 + 1 =          8 - 4 - 2 =      2 + 6 - 5 =                 8 + 0 - 5 =

 5 + 1 + 2 =          8 - 6 + 3 =     7 - 3 + 4 =                 3 + 3 - 4 = 

Phương pháp giải:

 Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự từ trái sang phải rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

4 + 3 + 1 = 8;                         8 - 4 - 2 = 2;

5 + 1 + 2 = 8;                         8 - 6 + 3 = 5;

      2 + 6 - 5 = 3;             8 + 0 - 5 = 3

      7 - 3 + 4 = 8;             3 + 3 - 4 = 2

Bài 4

 

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng quả táo, số quả bên ngoài và số quả còn trong giỏ.

- Viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Phép tính là: 8 - 2 = 6

Bài 5

 

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị của các phép tính đã cho.

- Nối số cho trước với ô trống thích hợp, sao cho số đó thỏa mãn điều kiện bài toán yêu cầu.

Lời giải chi tiết:

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.8 trên 9 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay