Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 1


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: SỐ ?, Bài 4: So sánh, Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

 

Phương pháp giải:

Tính cộng hoặc trừ các số theo hàng dọc rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Tính:

6 + 1 =                     5 + 2 =                     4 + 3 =

1  +6 =                     2 + 5 =                     3 + 4 =

7 - 6 =                     7 -5 =                       7 - 4 =

7 - 1 =                     7 -2 =                       7 - 3 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

6 + 1 = 7                     5 + 2 = 7                     4 + 3 = 7

1 + 6 = 7                     2 + 5 = 7                     3 + 4 = 7

7 - 6 = 1                      7 - 5 = 2                       7 - 4 = 3

7 - 1 = 6                      7 - 2 = 5                      7 - 3 = 4

Bài 3

 Số ?

2 + ....= 7                1 + .... = 5                     7 - .... = 1

7 - ....= 4                .... + 1 = 7                     7 - .... = 3

....+ 3 = 7               .... .+ 2 = 7                     .... - 0 = 7 

Phương pháp giải:

 Nhẩm lại các phép tính trong phạm vi 7 đã học rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 + 5 = 7                1 + 4 = 5                     7 - 6 = 1

7 - 3 = 4                6 + 1 = 7                     7 - 4 = 3

4 + 3 = 7                5 + 2 = 7                     7 - 0 = 7

Bài 4

Điền dấu  <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

3 + 4 ...7                         5 + 2....6                       7 - 5 ....3

7 - 4 ....4                        7 - 2.....5                        7 - 6.....1 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của từng vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

3 + 4 = 7                         5 + 2 > 6                        7 - 5  < 3

7 - 4 < 4                         7 - 2 = 5                         7 - 6 = 1

Bài 5

Viết phép tính thích hợp:

 

Phương pháp giải:

 Đếm số lượng người có trong hình rồi viết phép tính thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Phép tính thích hợp là: 3 + 4 = 7. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 1 - Xem ngay