Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 SGK Toán 1

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: So sánh, Bài 4: Số ?, Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. 

2. Tính:

1 + 3 + 2 =               6 - 3 -1 =                   6 - 1 - 2 =

3 + 1 + 2 =               6 - 3 -2 =                   6 - 1 - 3 =

3. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 3....6                3 + 3.....6            4 + 2.....5 

2 + 4....6                3 + 2.....6            4 - 2......5

4. Số ?

....+ 2 = 5             3 + .....= 6                ....+ 5 = 5

....+ 5 = 6             3 + .... = 4               6 + ....= 6

Lời giải chi tiết

1.

2.

1 + 3 + 2 = 6                6 - 3 -1 = 2                   6 - 1 - 2 = 3 

3 + 1 + 2 = 6                6 - 3 -2 = 1                   6 - 1 - 3 = 2

3.

2 + 3 < 6                      3 + 3 = 6                      4 + 2 > 5 

2 + 4 = 6                      3 + 2 < 6                      4 - 2 < 5

4.

3 + 2 = 5                           3 + 3 = 6                              

0 + 5 = 5

1 + 5 = 6                           3 + 1 = 4                              

6 + 0 = 6

5.

6 - 2 = 4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 67 SGK Toán 1