Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4:so sánh,Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Đề bài

1. Tính:

1 + 1 =          2 + 1 =                3 + 1 =               4 + 1 = 

1 + 2 =         2 + 2 =                 3 + 2 =

1 + 3 =         2 + 3 =

1 + 4 =                                     

2. Tính:

3. Tính:

2 + 1 + 1 =                  3 + 1 + 1 =                        1 + 2 + 2 =

1 + 2 + 1 =                  1 + 3 + 1 =                        2 + 2 + 1 =

4. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

3 + 2 ...5                  4.....2 + 1                  2 + 3 ....3 + 2

3 + 1 ...5                  4 ....2 + 3                  1 + 4.....4 + 1

5. Viết phép tính thích hợp:

Lời giải chi tiết

1.

1 + 1 =  2            2 + 1 = 3         3 + 1 = 4            4 + 1 = 5

1 + 2 =  3            2 + 2 = 4         3 + 2 = 5

1 + 3 =  4            2 + 3 = 5

1 + 4 =  5

2.

3.

2 + 1 + 1 = 4             3 + 1 + 1 = 5                  1 + 2 + 2 = 5

1 + 2 + 1 = 4             1 + 3 + 1 = 5                  2 + 2 + 1 = 5

4.

3 + 2  =  5              4 > 2 + 1                   2 + 3 = 3 + 2

3 + 1  < 5               4  < 2 + 3                  1 + 4 = 4 + 1

5.

a) 3 + 2 = 5

b) 1 + 4 = 5.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 50 SGK Toán 1