Trắc nghiệm Ngữ pháp Động từ khuyết thiếu "should" Tiếng Anh 6 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

I feel tired. I should _____ to bed early.

 • A.

  going

 • B.

  go

 • C.

  to go

 • D.

  went

Câu 2 :

Choose the best answer.

Where ____ we go when we are in Ho Chi Minh City?

 • A.

  should

 • B.

  do

 • C.

  did

 • D.

  are

Câu 3 :

Choose the best answer.

You shouldn’t ____ late for school.

 • A.

  be

 • B.

  is

 • C.

  being

 • D.

  are

Câu 4 :

Choose the best answer.

You ______ a good pair of shoes for jogging.

 • A.

  should have

 • B.

  have should

 • C.

  shouldn’t have

 • D.

  having

Câu 5 :

Choose the best answer.

You ____ in a dark room like this.

 • A.

  should study

 • B.

  don't should study

 • C.

  shouldn’t study

 • D.

  don’t study

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

should
shouldn't
He ..... give up smoking because it is harmful to his health.
Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

should
shouldn't
We ..... go somewhere exciting for our holiday.
Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

should
shouldn't
People ..... drive fast in the town centre.
Câu 9 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

should
shouldn't
Tom ..... eat so many lollipops. It’s bad for his teeth.
Câu 10 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

should
shouldn't
It’s so dark out there. You ..... bring an umbrella.
Câu 11 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối tình huống ở cột A với lời khuyên ở cột B.

Someone is going to live overseas.

Someone is felling hot and has a headache.

It’s raining.

Someone has to get up early in the morning.

Someone is tired out.

You should see a doctor.

You should take an umbrella.

You should learn the language before you go.

You should take a rest.

You should set your alarm clock.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

I feel tired. I should _____ to bed early.

 • A.

  going

 • B.

  go

 • C.

  to go

 • D.

  went

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc khuyên ai nên làm gì: S+should+V-infi

=> I feel tired. I should go to bed early.

Tạm dịch: Tôi cảm thấy mệt. Tôi nên đi ngủ sớm.

Câu 2 :

Choose the best answer.

Where ____ we go when we are in Ho Chi Minh City?

 • A.

  should

 • B.

  do

 • C.

  did

 • D.

  are

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đây là câu hỏi xin ý kiến nên làm gì => dùng should

=> Where should we go when we are in Ho Chi Minh City?

Tạm dịch: Chúng ta nên đi đâu khi ở thành phố Hồ Chí Minh?

Câu 3 :

Choose the best answer.

You shouldn’t ____ late for school.

 • A.

  be

 • B.

  is

 • C.

  being

 • D.

  are

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc khuyên ai không nên làm gì: S+shouldn’t+V_infi

Đáp án: You shouldn’t be late for school.

Tạm dịch: Bạn không nên đi học muộn.

Câu 4 :

Choose the best answer.

You ______ a good pair of shoes for jogging.

 • A.

  should have

 • B.

  have should

 • C.

  shouldn’t have

 • D.

  having

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc khuyên ai nên/không nên làm gì: S + should/ shouldn’t + V-infi

- Trong trường hợp trên là nên có 1 đôi giày => dùng should

=> You should have a good pair of shoes for jogging.

Tạm dịch: Bạn nên có một đôi giày tốt để đi bộ.

Câu 5 :

Choose the best answer.

You ____ in a dark room like this.

 • A.

  should study

 • B.

  don't should study

 • C.

  shouldn’t study

 • D.

  don’t study

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc khuyên ai không nên làm gì: S+shouldn’t+V_infi

Đáp án:  You shouldn’t study in a dark room like this.

Tạm dịch: Bạn không nên học trong một căn phòng tối như thế này.

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

should
shouldn't
He ..... give up smoking because it is harmful to his health.
Đáp án
should
shouldn't
He
should
give up smoking because it is harmful to his health.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc khuyên ai nên làm gì: S+should+V_infi

Đáp án: He should give up smoking because it is harmful to his health.

Tạm dịch: Anh ta nên từ bỏ thuốc lá vì nó có hại cho sức khỏe của anh ta.

Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

should
shouldn't
We ..... go somewhere exciting for our holiday.
Đáp án
should
shouldn't
We
should
go somewhere exciting for our holiday.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc khuyên ai nên làm gì: S+should+V_infi

Đáp án: We should go somewhere exciting for our holiday. 

Tạm dịch: Chúng ta nên đi đâu đó thú vị cho kỳ nghỉ.

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

should
shouldn't
People ..... drive fast in the town centre.
Đáp án
should
shouldn't
People
shouldn't
drive fast in the town centre.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc khuyên ai không nên làm gì: S+shouldn’t+V_infi

Đáp án:  People shouldn’t drive fast in the town centre.

Tạm dịch: Mọi người không nên lái xe nhanh trong trung tâm thị trấn.

Câu 9 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

should
shouldn't
Tom ..... eat so many lollipops. It’s bad for his teeth.
Đáp án
should
shouldn't
Tom
shouldn't
eat so many lollipops. It’s bad for his teeth.
Lời giải chi tiết :

Cấu trúc khuyên ai không nên làm gì: S+shouldn’t+V_infi

Đáp án: Tom shouldn’t eat so many lollipops. It’s bad for his teeth

Tạm dịch: Tom không nên ăn nhiều kẹo mút. Nó không tốt cho răng của anh ấy.

Câu 10 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

should or shouldn’t? (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào chỗ trống.)

should
shouldn't
It’s so dark out there. You ..... bring an umbrella.
Đáp án
should
shouldn't
It’s so dark out there. You
should
bring an umbrella.
Lời giải chi tiết :

should: nên

shouldn't: không nên

- Cấu trúc khuyên ai nên làm gì: S+should+V_infi

- Cấu trúc khuyên ai không nên làm gì:

S+should not/ shouldn't +V_infi

Dựa vào ngữ cảnh câu trước (Trời đng tối dần, chúng ta... mang theo ô), ta chọn should để khuyên ai đó.

Đáp án: It’s so dark out there. You should bring an umbrella.

Tạm dịch: Nó rất tối ngoài kia. Bạn nên mang theo một chiếc ô.

Câu 11 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối tình huống ở cột A với lời khuyên ở cột B.

Someone is going to live overseas.

Someone is felling hot and has a headache.

It’s raining.

Someone has to get up early in the morning.

Someone is tired out.

You should see a doctor.

You should take an umbrella.

You should learn the language before you go.

You should take a rest.

You should set your alarm clock.

Đáp án

Someone is going to live overseas.

You should learn the language before you go.

Someone is felling hot and has a headache.

You should see a doctor.

It’s raining.

You should take an umbrella.

Someone has to get up early in the morning.

You should set your alarm clock.

Someone is tired out.

You should take a rest.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch cột tình huống:

1. Someone is going to live overseas. =>  Ai đó sẽ sống ở nước ngoài.

2. Someone is felling hot and has a headache. => Có người đang cảm thấy nóng và đau đầu.

3. It’s raining. => Trời đang mưa.

4. Someone has to get up early in the morning.=> Có người phải dậy sớm vào buổi sáng.

 

Tạm dịch lời khuyên:

a. You should see a doctor. => Bạn nên đi khám bác sĩ.

b. You should take an umbrella => Bạn nên lấy một cái ô

c. You should learn the language before you go. => Bạn nên học ngôn ngữ trước khi đi.

d. You should take a rest. => Bạn nên nghỉ ngơi.

e. You should set your alarm clock. => Bạn nên đặt đồng hồ báo thức của bạn.

 

Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu mệnh lệnh Tiếng Anh 6 Friends Plus

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp Câu mệnh lệnh Tiếng Anh 6 Friends Plus với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 5 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Luyện tập và củng cố kiến thức Đọc điền từ Unit 5 Tiếng Anh 6 Friends Plus với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 5 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Luyện tập và củng cố kiến thức Đọc hiểu Unit 5 Tiếng Anh 6 Friends Plus với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 5 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Luyện tập và củng cố kiến thức Kĩ năng nghe Unit 5 Tiếng Anh 6 Friends Plus với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ pháp Từ chỉ số lượng Tiếng Anh 6 Friends Plus

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp - Từ chỉ số lượng Tiếng Anh 6 Friends Plus với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ pháp Danh từ đếm được và không đếm được Tiếng Anh 6 Friends Global

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp - Danh từ đếm được và không đếm được Tiếng Anh 6 Friends Plus với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 5 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ âm Unit 5 Tiếng Anh 6 Friends Plus với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Luyện tập và củng cố kiến thức Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 6 Friends Plus với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết