Tóm tắt lý thuyết chương 4

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp;

1. Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp;

2. Mảng một chiều

- Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu;  

- Khai báo: tên mảng, kiểu chỉ số, kiểu phần tử;

- Tham chiếu phần tử mảng: tên biến màng[chỉ số phần tử]

3. Mảng hai chiều

- Mảng hai chiều là bảng các phần tử cùng kiểu;

- Khai báo: tên mảng, kiểu chỉ số dòng, kiểu chỉ số cột, kiểu phần tử;

- Tham chiếu phần tử mảng: tên biến mảng[chỉ số dòng, chỉ số cột]

4. Kiểu dữ liệu xâu

- Xâu là dãy các kí tự trong bảng mã ASCII.

- Các thao tác xử lí thường xử dụng:

  • Phép ghép xâu;
  • Phép so sánh;
  • Các thủ tục và hàm chuẩn.

5. Kiểu bản ghi

- Khai báo: tên bản ghi, tên và kiểu các trường;

- Tham chiếu trường của bàn ghi: tên biến bản ghi, tên trường

Các bài liên quan: - Tóm tắt chương IV

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu