Tóm tắt lý thuyết chương 4


Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp;

1. Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp.

2. Mảng một chiều

- Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.

- Khai báo: tên mảng, kiểu chỉ số, kiểu phần tử.

- Tham chiếu phần tử mảng: tên biến mảng [chỉ số phần tử]

3. Mảng hai chiều

- Mảng hai chiều là bảng các phần tử cùng kiểu.

- Khai báo: tên mảng, kiểu chỉ số dòng, kiểu chỉ số cột, kiểu phần tử.

- Tham chiếu phần tử mảng: tên biến mảng[chỉ số dòng, chỉ số cột].

4. Kiểu dữ liệu xâu

- Xâu là dãy các kí tự trong bảng mã ASCII.

- Các thao tác xử lí thường sử dụng : 

+ Phép ghép xâu.

+ Phép so sánh.

+ Các thủ tục và hàm chuẩn.

5. Kiểu bản ghi

- Khai báo: tên bản ghi, tên và kiểu các trường.

- Tham chiếu trường của bàn ghi: tên biến bản ghi, tên trường.


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
 • Câu 1 trang 79 SGK Tin học 11

  Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc?

 • Câu 2 trang 79 SGK Tin học 11

  Tại sao phải khai báo kích thước của mảng?

 • Câu 3 trang 79 SGK Tin học 11

  Các phần tử của mảng có thể có những kiểu gì?

 • Câu 4 trang 79 SGK Tin học 11

  Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

 • Câu 5 trang 79 SGK Tin học 11

  Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1...AN có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1000. Hãy cho biết dãy A có phải là một cấp số cộng hay không và thông báo kết quả ra mành hình.

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.