Tóm tắt chương IV

Bình chọn:
4.8 trên 116 phiếu
Tóm tắt lý thuyết chương 4

Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp;

Xem chi tiết

Câu 1 trang 79 SGK Tin học 11

Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc?

Xem lời giải

Câu 2 trang 79 SGK Tin học 11

Tại sao phải khai báo kích thước của mảng?

Xem lời giải

Câu 3 trang 79 SGK Tin học 11

Các phần tử của mảng có thể có những kiểu gì?

Xem lời giải

Câu 4 trang 79 SGK Tin học 11

Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

Xem lời giải

Câu 5 trang 79 SGK Tin học 11

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1...AN có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1000. Hãy cho biết dãy A có phải là một cấp số cộng hay không và thông báo kết quả ra mành hình.

Xem lời giải

Bài trang 79 SGK Tin học 11

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 .. có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 79 SGK Tin học 11

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 8 trang 79 SGK Tin học 11

Chương trình sau đây thực hiện những gì?

Xem lời giải

Câu 9 trang 80 SGK Tin học 11

Cho mảng hai chiều kích thước nxm với các phần tử là những số nguyên. Tìm trong mỗi dòng phần tử lớn nhất rồi đổi chỗ nó với phần tử có chỉ số dòng bằng chỉ số cột.

Xem lời giải

Câu 10 trang 80 SGK Tin học 11

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím xâu kí tự s có độ dài không quá 100. Hãy cho biết có bao nhiêu chữ số thập phân xuất hiện trong xâu s. Thông báo kết quả ra màn hình.

Xem lời giải

Câu 11 trang 80 SGK Tin học 11

Hãy bổ sung thêm chương trình xeploai (ở §13) những lệnh cần thiết để chương trình đưa ra danh sách học sinh xếp loại A.

Xem lời giải