Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bình chọn:
4.4 trên 74 phiếu
Tóm tắt lý thuyết chương 4

Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp;

Xem chi tiết

Lý thuyết: Kiểu mảng trang 53 SGK Tin học 11

Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.

Xem chi tiết

Bài tập và thực hành 3 trang 63 SGK Tin học 11

Nâng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu, chạy thử các chương trình có sẵn.

Xem lời giải

Hướng dẫn bài tập và thực hành 3 trang 63 SGK Tin học 11

Trong hình ở trên, số phần tử cần nhập vào là 50. Khi đó, mảng được tạo ra một cách ngẫu nhiên gồm 50 số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 300. Tiếp đến ta nhập vào số k = 9.

Xem lời giải

Bài tập và thực hành 4 trang 65 SGK Tin học 11

Hãy tìm hiểu và chạy thử chương trình thực hiện thuật toán sắp xếp dãy số nguyên bằng trao đổi với các giá trị khác nhau của n dưới đây. Qua đó, nhận xét về thời gian chạy của chương trình.

Xem lời giải

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 4 trang 65 SGK Tin học 11

Sau khi nhập chương trình, cho chương trình chạy và nhập số phần tử của dãy, chẳng hạn với n= 10, thì giá trị các phần tử của mảng ngẫu nhiên được tạo ra như sau:

Xem lời giải

Lý thuyết: Kiểu xâu trang 68 SGK Tin học 11

Biểu thức gồm các toán hạng là biến xâu, biến kí tự hoặc hằng xâu được gọi là biểu thức xâu.

Xem chi tiết

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 5 trang 73 SGK Tin học 11

Chương trình sau đây dùng để kiểm tra xem xâu nhập vào có phải là xâu palindrome hay không.

Xem lời giải

Bài tập và thực hành 5 trang 73 SGK Tin học 11

Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự "anh" bằng cụm từ 'em'.

Xem lời giải

Lý thuyết: Kiểu bản ghi trang 74 SGK Tin học 11

Dữ liệu kiểu bản ghi dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau;

Xem chi tiết

Câu 1 trang 79 SGK Tin học 11

Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc?

Xem lời giải

Câu 2 trang 79 SGK Tin học 11

Tại sao phải khai báo kích thước của mảng?

Xem lời giải

Câu 3 trang 79 SGK Tin học 11

Các phần tử của mảng có thể có những kiểu gì?

Xem lời giải

Câu 4 trang 79 SGK Tin học 11

Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

Xem lời giải

Câu 5 trang 79 SGK Tin học 11

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1...AN có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1000. Hãy cho biết dãy A có phải là một cấp số cộng hay không và thông báo kết quả ra mành hình.

Xem lời giải

Bài trang 79 SGK Tin học 11

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 .. có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:

Xem lời giải

Câu 7 trang 79 SGK Tin học 11

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 8 trang 79 SGK Tin học 11

Chương trình sau đây thực hiện những gì?

Xem lời giải

Câu 9 trang 80 SGK Tin học 11

Cho mảng hai chiều kích thước nxm với các phần tử là những số nguyên. Tìm trong mỗi dòng phần tử lớn nhất rồi đổi chỗ nó với phần tử có chỉ số dòng bằng chỉ số cột.

Xem lời giải

Câu 10 trang 80 SGK Tin học 11

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím xâu kí tự s có độ dài không quá 100. Hãy cho biết có bao nhiêu chữ số thập phân xuất hiện trong xâu s. Thông báo kết quả ra màn hình.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất