Bài tập và thực hành 1

Bình chọn:
4.5 trên 141 phiếu
Lý thuyết: Bài tập và thực hành 1 trang 34 SGK Tin học 11

Dịch và sửa lỗi cú pháp (nếu có): nhấn tổ hợp phím Alt + F9. Khi dịch chương trình, nếu thấy có thông báo lỗi, các bạn nên xem phụ lục 7: Một số thông báo lỗi ở cuối giáo trình.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 35 SGK Tin học 11

Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến.

Xem lời giải

Câu 2 trang 35 SGK Tin học 11

Tại sao phải khai báo biến?

Xem lời giải

Câu 3 trang 35 SGK Tin học 11

Trong Pascal, nếu một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 đến 25532 thì biến đó có thể được khai báo bằng các kiểu dữ liệu nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 35 SGK Tin học 11

Biến P có thể nhận các giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60: 90 và biến A có thể nhận các giá trị 0,1 ; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng?

Xem lời giải

Câu 5 trang 35 SGK Tin học 11

Để tính diện tích S của hình vuông có các cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 100 đến 200, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất?

Xem lời giải

Câu 6 trang 35 SGK Tin học 11

Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal:

Xem lời giải

Câu 7 trang 36 SGK Tin học 11

Hãy chuyển các biểu thức trong Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tương ứng:

Xem lời giải

Câu 8 trang 36 SGK Tin học 11

Hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả true khi tọa độ (x;y) là điểm nằm trong vùng gạch chéo kể cả biên của các hình 9.a và 9.b.

Xem lời giải

Câu 9 trang 36 SGK Tin học 11

Hãy viết chương trình nhập số a (a>0) rồi tính và đưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình 3 (kết quả làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Xem lời giải

Câu 10 trang 36 SGK Tin học 11

Lập trình tính và đưa ra màn hình vận tốc V khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng V = √2gh , trong đó g là gia tốc rơi tự do và g = 9.8 m/s2. Độ cao h (m) được nhập vào từ bàn phím.

Xem lời giải