Bài 8 trang 79 SGK Tin học 11


Đề bài

Chương trình sau đây thực hiện những gì ?

program BT8;

const NMax = 50;

type Mass = array [1...NMax, O..NMax-1] of real;

var A: Mass;

i,j N: byte; C: real;

begin

Write ('Nhap N= ?');

readln(N); for i:= 1 to N do

for 0 to N-1 do

begin

write('A[i,j; readln(A[i,j ] )

end,

for i:= 1 to N do

for j:= 1 to N-1 do

begin

C:= A[i,j];

A[i , j ] := A[N-i+1, j ]

A [N-i+1,j] := C;

end;

for i:=1 to N do begin

for j : =1 to N— 1 do write (A [ i, j ] : 5 : 2 , ' ');

writeln

end;

End.

Lời giải chi tiết

Khi chạy chương trình, với N= 4 thì kết quả của chương trình như hình 67 dưới :

Chương trình thực hiện việc hoán đổi vị trí dòng thứ i với dòng thứ N-i+j, nghĩa là hoán đổi vị trí dòng đầu tiên với dòng cuối cùng của mảng hai chiều, dòng thứ hai từ trên xuống với dòng thứ hai từ dưới lên,.. Việc hoán đổi vị trí dòng thứ i với dòng đối xứng với nó được thực hiện khi i nhận giá trị từ 1 đến N, làm cho mỗi dòng được hoán đổi vị trí hai lần. Vì vậy, cuối cùng mảng A không thay đổi so với ban đầu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu
 • Câu 9 trang 80 SGK Tin học 11

  Cho mảng hai chiều kích thước nxm với các phần tử là những số nguyên. Tìm trong mỗi dòng phần tử lớn nhất rồi đổi chỗ nó với phần tử có chỉ số dòng bằng chỉ số cột.

 • Câu 10 trang 80 SGK Tin học 11

  Viết chương trình nhập vào từ bàn phím xâu kí tự s có độ dài không quá 100. Hãy cho biết có bao nhiêu chữ số thập phân xuất hiện trong xâu s. Thông báo kết quả ra màn hình.

 • Câu 11 trang 80 SGK Tin học 11

  Hãy bổ sung thêm chương trình xeploai (ở §13) những lệnh cần thiết để chương trình đưa ra danh sách học sinh xếp loại A.

 • Câu 7 trang 79 SGK Tin học 11

  Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?

 • Bài 6 trang 79 SGK Tin học 11

  Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 .. có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.