Câu 7 trang 79 SGK Tin học 11

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?

Dãy F là dãy Phi-bo-na-xi nếu:

F0=0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2 với N≥2

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?

Trả lời

Ta cần viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình sổ hạng thứ N của dãy Phi-bô-nan-xi và đưa ra kết luận: với giá trị lớn nhất nào của N thì chương trình thực hiện được?

Chương trình:

program bai7_chuong4;

uses crt;

var

N,i: word;

F,F1,F2: word;

Begin

clrscr;

repeat

writeln('Tim so hang thu N cua day Fibonaxi, Nĩ='));

readln(N);

if N<=2 then writeln(’Moi nhap lai !');

until N>2 F1:= 1 F2:= 2 for i:= 3 to N do

begin

F:= F1 + F2;

Fl:= F2;

F2:= F;

end;

writeln('So fibonaxi thu', N: 5, ' la ’, F: 10);

readln;

End.

Khi chạy chương trình, nếu nhập N<2, chẳng hạn N= / thì trên chương trình đưa ra thông báo "Moi nhap lai". Còn khi nhập N>—2, chẳng hạn N =7 thì chương  trình đưa ra kết quả: "So fibonaxi thu 7 la 21"

Kết quả chương trình đưa ra kết quả như hình 65 dưới đây:

Chương trình trên chỉ chạy được với N=1001 vì số Fi-bô-na-xi thứ 1001 là 65048, số số Fi-bô-na-xi thứ 1002 vượt quá phạm vi của kiểu word.


Các bài liên quan: - Tóm tắt chương IV

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.