Câu 7 trang 79 SGK Tin học 11


Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu?

Đề bài

Dãy F là dãy Phi-bo-na-xi nếu :

F0=0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2 với N ≥ 2

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình của bạn thực hiện với giá trị lớn nhất của N là bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

Ta cần viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bô-nan-xi và đưa ra kết luận: với giá trị lớn nhất nào của N thì chương trình thực hiện được ?

Chương trình:

program bai7_chuong4;

uses crt;

var

N,i: word;

F,F1,F2: word;

Begin

clrscr;

repeat

writeln('Tim so hang thu N cua day Fibonaxi, Nĩ='));

readln(N);

if N<=2 then writeln(’Moi nhap lai !');

until N>2 F1:= 1 F2:= 2 for i:= 3 to N do

begin

F:= F1 + F2;

Fl:= F2;

F2:= F;

end;

writeln('So fibonaxi thu', N: 5, ' la ’, F: 10);

readln;

End.

Khi chạy chương trình, nếu nhập N < 2, chẳng hạn N = 1 thì trên chương trình đưa ra thông báo "Moi nhap lai". Còn khi nhập N >= 2, chẳng hạn N = 7 thì chương trình đưa ra kết quả: "So fibonaxi thu 7 la 21".

Kết quả chương trình đưa ra kết quả như hình 65 dưới đây:

Chương trình trên chỉ chạy được với N=1001 vì số Fi-bô-na-xi thứ 1001 là 65048, số số Fi-bô-na-xi thứ 1002 vượt quá phạm vi của kiểu word.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu
 • Bài 8 trang 79 SGK Tin học 11

  Chương trình sau đây thực hiện những gì?

 • Câu 9 trang 80 SGK Tin học 11

  Cho mảng hai chiều kích thước nxm với các phần tử là những số nguyên. Tìm trong mỗi dòng phần tử lớn nhất rồi đổi chỗ nó với phần tử có chỉ số dòng bằng chỉ số cột.

 • Câu 10 trang 80 SGK Tin học 11

  Viết chương trình nhập vào từ bàn phím xâu kí tự s có độ dài không quá 100. Hãy cho biết có bao nhiêu chữ số thập phân xuất hiện trong xâu s. Thông báo kết quả ra màn hình.

 • Câu 11 trang 80 SGK Tin học 11

  Hãy bổ sung thêm chương trình xeploai (ở §13) những lệnh cần thiết để chương trình đưa ra danh sách học sinh xếp loại A.

 • Bài 6 trang 79 SGK Tin học 11

  Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 .. có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những thông tin sau:

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí