Sử dụng các từ nén lại và giãn ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Sử dụng các từ nén lại và giãn ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này

Sử dụng các từ nén lại và giãn ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này.

Trả lời:

Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra.

Các bài liên quan: - Bài 31: Không khí có những tính chất gì?