Mô tả hiện tượng xảy ra ở hình 2b và 2c

Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

Mô tả hiện tượng xảy ra ở hình 2b và 2c

Hình 2a vẽ sơ đồ của một chiếc bơm tiêm đã được bịt kín ở đầu dưới.

Mô tả hiện tượng xảy ra ở hình 2b và 2c.

Trả lời:

+Trong chiếc bơm tiêm này chứa đầy không khí.

+Trong vỏ bơm vẫn còn chứa không khí.

+Thân bơm trở về vị trí ban đầu, không khí cũng trở về dạng ban đầu khi chưa ấn thân bơm vào.

Các bài liên quan: - Bài 31: Không khí có những tính chất gì?