So sánh tính chất của nước ở các thể : lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:

Bình chọn:
3.3 trên 13 phiếu

So sánh tính chất của nước ở các thể : lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:

So sánh tính chất của nước ở các thể : lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:

Trả lời:

 

Nước ở thể lỏng

Nước ở thể khí

Nước ở thể rắn

Có mùi không ?

Không

Không

Không

Có nhìn thấy bằng mắt thường không ?

 

Có hình dạng nhất định không ?

Không

Không

Các bài liên quan: - Bài 55-56: Ôn tập: Năng lượng và vật chất