Project - trang 57 Unit 9 SGK tiếng Anh 12 mới


Vận dụng kiến thức để làm bài tập trong phần Project - trang 57 Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Work in groups. Interview your group members about their future careers. Use the table below a guide.

(Làm việc nhóm. Phỏng vấn thành viên trong nhóm của bạn về nghề nghiệp tương lai của họ. Sử dụng bảng dưới đây hướng dẫn.)

Lời giải chi tiết:

A: What kind your job do you have in mind?

B: My dream is to be a flight attendant.

A: What are some positive points about the job?

B: I will meet many people from different countries. And I think flight attendants are well paid.

A: So, what some negative points about the job?

B: I may have to work long hours on long haul flights and not get enough sleep. Travelling all the time could have a negative effect on my health.

A: Why do you choose the career?

B: Because I like it and I want to travel to many countries.

Tạm dịch:

A: Bạn ước mơ về công việc gì?

B: Giấc mơ của tôi là trở thành tiếp viên hàng không.

A: Một số điểm tích cực về công việc này là gì?

B: Tôi sẽ gặp nhiều người từ các quốc gia khác nhau. Và tôi nghĩ rằng tiếp viên hàng không được trả lương cao.

A: Vậy những điểm tiêu cực của công việc này là gì?

B: Tôi có thể phải làm việc nhiều giờ trên các chuyến bay đường dài và không có đủ giấc ngủ. Di chuyển mọi lúc có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của tôi.

A:Tại sao bạn chọn công việc này?

B: Bởi vì tôi thích nó và tôi muốn đi du lịch đến nhiều quốc gia.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Present the results of the interviews to the class.

(Trình bày các kết quả của các cuộc phỏng vấn trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

I have interviewed Hoa about her job in the future and this is the result. The job she has in her mind is flight attendant. For her, the positive points of this job are that she can meet many people from different countries and she thinks ths job is well-paid. However, she also finds out its negative points which are working long hours and not getting enough sleep. Therefore, travelling all the time can have bad effect on her health. She chooses this carrer because she likes it and she wants to travel to many countries. 

Tạm dịch: 

Tôi đã phỏng vấn Hoa về công việc của cô ấy trong tương lai và đây là kết quả. Công việc mà cô ấy luôn nghĩ đến là tiếp viên hàng không. Theo cô ấy, những điểm tốt của công việc này là gặp gỡ nhiều người từ các quốc gia khác nhau và cô ấy nghĩ công việc này được trả lương cao. Tuy nhiên, cô ấy cũng phát hiện ra những điểm bất lợi của công việc này là đi lại nhiều giờ và thiếu ngủ. Vì vậy, việc đi lại cả ngày ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cô ấy. Cô ấy chọn công việc này vì cô ấy thích nó và muốn đến nhiều đất nước. 


Bình chọn:
3.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD