Tiếng Anh 12 Mới

Unit 9: Choosing A Career - Lựa chọn nghề nghiệp

Getting Started - trang 46 Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Mai and Jim are talking about their options after finishing secondary school. Listen and read.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Mai and Jim are talking about their options after finishing secondary school. Listen and read.

(Mai và Jim đang nói về lựa chọn của mình sau khi học xong trung học. Nghe và đọc.)

Click tại đây để nghe:


Mai: Hi, Jim. How're things? You look very busy!

Jim: Oh, I'm surfing the net. I'm trying to find out what options are available for school leavers.

Mai: So what do you want to do after you finish secondary school?

Jim: Hmm.... I don't know, so I'm searching for websites offering career advice so that I can come up with a plan.

Mai: Do you plan to go straight to university or join the workforce without pursuing further study?

Jim: Well, I want to go straight to university, but I'm also thinking of applying for a temporary job in the summer.

Mai: What kind of job are you looking for?

Jim: I'm looking for work in marketing companies. I'd love to do smartphone marketing.

Mai: I see. You want to gain work experience, and save up some money for university.

Jim: Exactly. I've secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai?

Mai: Well, I'd love to work in a hospital. I want to become a doctor.

Jim: Then you'll have to study medicine.

Mai: Right. And I want to go to a medical university in the UK. You know, I took the IELTS two weeks ago, and I'm looking forward to the exam results from The English Language Centre at the British Council.

Jim: Great! Have you been in touch with The English Language Centre?

Mai: Yes, I have. They said they would send me the results next week. If I get a band score of 6.5, I'll apply for a scholarship and study in the UK.

Jim: Good luck! And remember to practise your English more often.

Mai: Thanks a lot. I'll try my best to. I want to speak English as fluently as you.

Jim: I hope that your dreams come true.

Mai: Thank you very much, Jim.

Dịch hội thoại: 

Mai: Chào, Jim. Mọi thứ thế nào? Bạn trông rất bận rộn!

Jim: Oh, tôi đang lướt net. Tôi đang cố gắng để tìm ra những lựa chọn chuẩn bị cho ra trường.

Mai: Vậy bạn muốn làm gì sau khi tốt nghiệp trung học?

Jim: Hmm .... tôi không biết, vì vậy tôi đang tìm kiếm các trang web cho lời khuyên nghề nghiệp để tôi có thể đưa ra một kế hoạch.

Mai: Bạn có định đi thẳng tới đại học hay tham gia vào lực lượng lao động mà không cần theo học nữa?

Jim: Đúng, tôi muốn thi vào đại học, nhưng tôi cũng nghĩ đến việc xin việc tạm thời vào mùa hè.

Mai: Bạn đang tìm kiếm công việc gì?

Jim: Tôi đang tìm kiếm công việc trong các công ty tiếp thị. Tôi rất thích tiếp thị qua điện thoại thông minh.

Mai: Tôi hiểu. Bạn muốn có được kinh nghiệm làm việc, và tiết kiệm một số tiền khi học đại học.

Jim: Chính xác. Tôi được đảm bảo trong một trường đại học học về kinh tế. Con bạn thì sao? Bạn đang tìm kiếm sự nghiệp gì, Mai?

Mai: À, tôi rất thích làm việc trong bệnh viện. Tôi muốn trở thành một bác sĩ.

Jim: Sau đó bạn sẽ phải học về thuốc.

Mai: Đúng vậy. Và tôi muốn đi đến một trường đại học y ở Anh. Bạn biết đấy, tôi đã thi IELTS hai tuần trước, và tôi mong đợi các kết quả kỳ thi từ Trung tâm Anh ngữ ở Hội đồng Anh Quốc.

Jim: Tuyệt vời! Bạn đã liên lạc với Trung tâm Anh ngữ chưa?

Mai: Vâng, tôi đã liên lạc. Họ nói rằng họ sẽ gửi cho tôi kết quả vào tuần tới. Nếu tôi đạt được điểm số sàn là 6,5, tôi sẽ xin học bổng và học tập tại Vương quốc Anh.

Jim: Chúc may mắn! Và nhớ tập luyện tiếng Anh thường xuyên hơn.

Mai: Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi muốn nói tiếng Anh lưu loát như bạn.

Jim: Tôi hy vọng giấc mơ của bạn sẽ thành hiện thực.

Mai: Cảm ơn bạn rất nhiều, Jim.

Bài 2

Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi)

 

Lời giải chi tiết:

1. What kind of information is Jim searching for on the Internet?

Đáp án: He is searching for career advice.

Tạm dịch:Jim tìm kiếm những loại thông tin nào trên Internet?

Anh ấy tìm kiếm lời khuyên nghề nghiệp.

Thông tin: 

"Mai: Hi, Jim. How're things? You look very busy!

Jim: Oh, I'm surfing the net. I'm trying to find out what options are available for school leavers."

2. What kind of job does he want to apply for in the summer?

Đáp án: He wants to apply for a temporary job of smartphone marketing in a marketing company.

Anh ấy muốn làm gì trong mùa hè này?

Anh ấy muốn ứng tuyển một công việc tạm thời về tiếp thị trên điện thoại thông minh trong một công ty marketing.

Thông tin: 

Mai: What kind of job are you looking for?

Jim: I'm looking for work in marketing companies. I'd love to do smartphone marketing.

3. What is Mai’s dream job?

Đáp án: She would like to become a doctor.

Tạm dịch: Công việc mơ ước của Mai là gì?

Cô ấy muốn trở thành một bác sĩ.

Thông tin: Mai: Well, I'd love to work in a hospital. I want to become a doctor.

4. Who has she been in contact with for the results of her IELTS exams?

 Đáp án: She has been in contact with (has contacted) The English Language Centre at the British Council (for the results of her IELTS exams).

Tạm dịch: Cô ấy đã liên hệ với ai về kết quả cuộc thi IELTS của cô ấy?

Cô ấy đã liên hệ với Trung tâm Anh ngữ tại Hội đồng Anh (cho kết quả  thi IELTS của cô ấy)

Thông tin: Mai: Right. And I want to go to a medical university in the UK. You know, I took the IELTS two weeks ago, and I'm looking forward to the exam results from The English Language Centre at the British Council.

5. What will she do if she gets a band score of 6.5?

Đáp án:She will apply for a scholarship and study in the UK.

Tạm dịch: Cô ấy sẽ làm gì nếu cô ấy đạt điểm 6.5?

Cô ấy sẽ xin học bổng và học tập tại Anh. 

Thông tin: Mai: Yes, I have. They said they would send me the results next week. If I get a band score of 6.5, I'll apply for a scholarship and study in the UK.

6. What are your plans after you leave secondary school?

Tạm dịch: Kế hoạch của bạn sau khi ra trường là gì?

Students'answers 

Bài 3

Match the words and phrases in the conversation with their definitions.

(Nối  từ và cụm từ trong cuộc trò chuyện với các định nghĩa của chúng.)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

1. c    

2. d    

3. e    

4. f    

5. a    

6. b

Tạm dịch: 

1. tùy chọn - một lựa chọn mà bạn có thể thực hiện trong một tình huống cụ thể

2. sự nghiệp - công việc hoặc nghề nghiệp mà bạn đã được đào tạo , và bạn làm việc trong một thời gian dài trong cuộc đời bạn

3. tư vấn nghề nghiệp - ý kiến về công việc và đào tạo chuyên môn có thể phù hợp với ai đó

4. đảm bảo - để có được hoặc đạt được điều gì đó, đặc biệt là sau khi có rất nhiều nỗ lực

5. lực lượng lao động - những người làm việc trong một công ty cụ thể hoặc sẵn sàng làm việc ở một quốc gia

6. tạm thời - chỉ trong một thời gian giới hạn

Bài 4

Find sentences with phrasal verbs consisting of a verb, an adverb, and a preposition; and adverbial clauses in the conversation. Write them in the space below.

(Tìm câu có cụm động từ bao gồm một động từ, một trạng từ, và một giới từ; và các mệnh đề phó từ trong cuộc trò chuyện. Viết chúng vào chỗ trống bên dưới.)

Lời giải chi tiết:

Sentences with phrasal verbs (consisting of a verb an adverb, and a preposition):

I don’t know, so I’m searching for websites offering career advice so that I can come up with a plan.
I’m looking forward to the exam results from The English Language Centre at the British Council

Sentences with adverbial clauses:

If I get a band score of 6.5, I’ll apply for a scholarship and study in the UK.
I want to speak English as fluently as you.

Tạm dịch:

Các câu với cụm động từ (bao gồm một động từ, một trạng từ, và một giới từ):

Tôi không biết, vì vậy tôi đang tìm kiếm các trang web cung cấp lời khuyên nghề nghiệp để tôi có thể đưa ra một kế hoạch.
Tôi mong đợi kết quả thi từ Trung tâm Anh ngữ tại Hội đồng Anh

Các câu có mệnh đề thụ động:

Nếu tôi đạt được điểm số ban nhạc là 6,5, tôi sẽ xin học bổng và học tập tại Vương quốc Anh.
Tôi muốn nói tiếng Anh nhẹ nhàng như bạn.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay