Looking back - trang 40 Unit 8 SGK tiếng Anh 12 mới


Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Then practise them with a partner, using the correct sentence stress.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation

Video hướng dẫn giải

Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Then practise them with a partner, using the correct sentence stress.

(Nghe trao đổi sau đây và gạch dưới những từ nhấn mạnh. Sau đó luyện tập chúng với một người bạn, sử dụng nhấn mạnh câu đúng.) 

1. A: Do you think communication skills are really important?

    B: Well, some people think they aren't important, but, in fact, they are.

2. A: Can people without a university degree apply for this job?

    B: Yes, they can.

3. A: Should I ask my brother to help me to write the CV?

    B: Yes, certainly you should.

4. A: You haven't been shortlisted for the interview.

   B: I have been shortlisted for it.

 

Lời giải chi tiết:

1. A: Do you think communication skills are really important?

    (Cậu có nghĩ rằng kỹ năng giao tiếp là rất quan trọng không?)

    B: Well, some people think they aren't important, but, in fact, they are.

    (Vài người nghĩ nó không quan trọng nhưng thực chất là có.)

2. A: Can people without a university degree apply for this job?

    (Những người không có bằng đại học liệu có thể ứng tuyển cho một công việc không?)

   B: Yes, they can.

   (Có, họ có thể.)

3. A: Should I ask my brother to help me to write the CV?

   (Tớ có nên nhờ anh trai giúp tờ viết CV không.)

   B: Yes, certainly you should.

   (Cậu chắc chắn nên làm vậy.)

4. A: You haven't been shortlisted for the interview.

   (Bạn chưa được vào vòng phỏng vấn.)

   B:have been shortlisted for it.

    (Tôi đã được vào vòng đó.)

 

Vocabulary

Video hướng dẫn giải

Underline the correct word in each sentence. 

(Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu.)  

1. If you want to get a job, you should look for job (adverts/CVs).

2. Don't forget to read the information about the required skills and qualities to see if you have the (relevant/reliable) job experience.

3. If you (change/tailor) your CV to suit the job requirements, you can increase your chances of getting an interview.

4. After the CV screening process, only a small number of (interviewers/candidates) are invited for a job interview.

5. The new (employee/employer) is usually confirmed after a period of probation.

 

Lời giải chi tiết:

1. adverts 2. relevant  3. tailor  4. candidates  5. employee 

1. If you want to get a job, you should look for job adverts.

(Nếu bạn muốn có được một công việc, bạn nên tìm kiếm quảng cáo việc làm.)

adverts (n): quảng cáo

CVs: sơ yếu lí lịch

2. Don’t forget to read the information about the required skills and qualities to see if you have the relevant job experience.

(Đừng quên đọc thông tin về các kỹ năng và phẩm chất yêu cầu để xem liệu bạn có kinh nghiệm làm việc có liên quan hay không.)

relevant (adj): có liên quan 

reliable (adj): có thể tin tưởng

3. If you tailor your CV to suit the job requirements, you can increase your chances of getting an interview.

(Nếu bạn điều chỉnh CV cho phù hợp với yêu cầu công việc, bạn có thể tăng cơ hội vào vòng phỏng vấn.)

tailor (v): điều chỉnh

change (v): thay đổi

4. After the CV screening process, only a small number of candidates are invited for a job interview.

(Sau quá trình sàng lọc CV, chỉ có một số ít ứng viên được mời phỏng vấn việc làm.)

candidates (n): ứng viên

interviewers (n): người phỏng vấn

5. The new employee is usually confirmed after a period of probation.

(Nhân viên mới thường được nhận sau một thời gian thử việc.)

employee (n): nhân viên

employer (n): nhà tuyển dụng

 

Grammar

Video hướng dẫn giải

Turn the following sentences into repor speech, using the reporting verbs in the box. 

(Chuyển các câu sau đây sang câu tường thuật, sử dụng các động từ tường thuật trong hộp.)

urge               complain               promise               exclaim               encourage               inform               ask               refuse

1. Mike: “How long will it take you to finish writing your CV, Mira?' 

("Bao giờ bạn mới viết xong CV vậy, Mira?")

_______________

2. Mira: 'I think I will need another two hours.' 

("Tôi nghĩ tôi sẽ cần thêm 2 tiếng nữa.")

3. Mike: 'Try to finish it by 4 p.m so that you can come and watch the football match.' 

("Bạn cố gắng làm xong trước 4 giờ đi để bạn có thể đến để xem trận bóng đá.")

_______________

4. Mira: 'That'll give me only an hour!' 

("Như vậy thì tôi chỉ còn có 1 tiếng nữa thôi!")

_______________

5. Mike: 'Come on, just write it quickly.' 

("Thôi mà, bạn viết nhanh lên.")

_______________

6. Mira: 'Sorry, I won't be able to leave the house before 4 p.m. because I want to write a very impressive CV.' 

("Xin lỗi, tôi sẽ không thể rời nhà trước 4 giờ được bởi vì tôi muốn viết một CV thật ấn tượng.")

_______________

7. Mike: But you never come and see me play.' 

("Nhưng bạn chưa bao giờ đến xem mình chơi cả.")

_______________

8. Mira: 'I'll come to your next match. I promised.'

("Lần tớ tôi sẽ tới xem. Tôi hứa!")

_______________

 

Phương pháp giải:

urge (v): thúc giục

complain (v): phàn nàn               

promise (v): hứa               

exclaim (v): cảm thán              

encourage (v): khuyến khích, động viên             

inform (v): thông báo              

ask (v): hỏi, yêu cầu             

refuse (v): từ chối

Lời giải chi tiết:

1. Mike asked Mira how long it would take her to finish writing her CV.

(Mike hỏi Mira phải mất bao lâu nữa cô ấy mới viết xong CV.)

2. Mira informed him that she would need another two hours.

(Mira thông báo với cậu ấy rằng cô ấy sẽ cần thêm 2 tiếng nữa.)

3. Mike encouraged/urged her to try and finish it by 4 p.m so that she could come and watch the football match.

(Mike khuyến khích cô ấy cố gắng và hoàn thành trước 4 giờ để cô ấy có thể tới xem trận bóng đá.)

4. Mira exclaimed that would give her only an hour.

(Mira cảm thán rằng như vậy mình chỉ còn có 1 tiếng nữa thôi.)

5. Mike urged her to write it quickly.

(Mike giục cô ấy viết nhanh lên.)

6. Mira refused to leave the house before 4 p.m. because she wanted to write a very impressive CV.

(Mira từ chối rời nhà trước 4 giờ được bởi vì cô ấy muốn viết một CV thật ấn tượng.)

7. Mike complained that she never came and saw him play.

(Mike phàn nàn rằng cô ấy chưa bao giờ đến xem cậu chơi.)

8. Mira promised to come to his match/that she would come to his next match.

(Mira hứa sẽ tới xem trận đấu tới của cậu ấy.)

 

Bình chọn:
4.6 trên 46 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.