Looking back - trang 16 Unit 6 SGK tiếng Anh 12 mới


Read the following exchanges. Decide where the linking /r/ is likely to happen in fast, fluent speech.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation

Video hướng dẫn giải

1. Read the following exchanges. Decide where the linking /r/  is likely to happen in fast, fluent speech.

(Đọc các đoạn trao đổi sau. Quyết định xem ở đâu âm nối /r/ được xảy ra khi nói nhanh, trôi chảy)

2. Listen and check your answers. Then repeat the exchanges in 1.

(Lắng nghe và kiểm tra những câu trả lời của bạn. Sau đó lặp lại những trao đổi trong 1.)

 

Lời giải chi tiết:

 

Tạm dịch:

1. A: Những con tê giác đang bị đe doạ tuyệt chủng ở châu Á và châu Phi, đúng không?

    B: Đúng vậy. Bởi vì sừng của chúng được tin là chữa được bệnh. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào ủng hộ niềm tin này. 

2. A: Lisa và tôi đã đi đến công viên động vật hoang dã tuần trước.

    B: Bạn có thấy những con nai hay saola ở đó không?

    A: Có, chúng tôi có thấy. Chúng rất thân thiện và vui tính.

 

Vocabulary

Video hướng dẫn giải

Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. 

(Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ trong ngoặc đơn.)

 

Lời giải chi tiết:

1. survival

2. extinct

3. endangered

4.conservation

5. poaching

6. evolution

1. Increasing trade in ivory products is a threat to the (survive) survival of elephants.

(Tăng buôn bán các sản phẩm ngà là mối đe dọa đối với sự tồn tại của con voi.)

2. I don’t think bringing (extinction) extinct species back to life is a good idea. That’s going against the laws of nature.

(Tôi không nghĩ rằng việc đưa loài tuyệt chủng trở lại cuộc sống là một ý tưởng hay. Điều đó trái với luật lệ tự nhiên.)

3. Plants and trees can be (danger) endangered like animals. The lady slipper orchid is an example.

(Thực vật và cây cối có thể là bị nguy hiểm như động vật. Hoa phong lan là một ví dụ.)

4. Dinosaurs and mammoths are classified as EX, meaning extinct, on the (conserve) conservation status scale.

(Khủng long và voi mamút được xếp loại là EX, có nghĩa là đã tuyệt chủng, về quy mô bảo tồn.)

5. If (poach) poaching continues at current rates, elephants, rhinos and other African wildlife may be gone within our lifetime.

(Nếu việc săn bắt tiếp tục ở tỉ lệ hiện tại, voi, tê giác và động vật hoang dã châu Phi khác có thể biến mất trong cuộc sống của chúng ta.)

6. Darwin’s theory of (evolve) evolution explains that the strongest species can survive because they have the ability to adapt to the new environment better than others.

 (Lý thuyết tiến hóa của Darwin giải thích rằng những loài mạnh nhất có thể tồn tại vì chúng có khả năng thích ứng với môi trường mới tốt hơn các loài khác.)

 

Grammar

Video hướng dẫn giải

1. Work with a partner. Practise asking questic and giving answers, using the prompts below  

(Làm việc cùng một người bạn. Thực hành đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời, sử dụng các hướng dẫn dưới đây)

 

Phương pháp giải:

- Câu hỏi thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: How- + will + S + have VpII?

 

Lời giải chi tiết:

1. how long/ study English/ in this school/ by the time/ graduate/ in June

=> How long will you have studied English in this school by the time you graduate in June? 

(Bạn học tiếng Anh trong trường này được bao lâu tính tới thời điểm bạn tốt nghiệp vào tháng Sáu?)

2. how long/ live/ in present home/ by next year

=> How long will you have lived in your present home by next year? 

(Bạn sẽ sống trong căn nhà hiện tại của bạn được bao lâu tính đến năm tới?)

3. how many new English words/ learn/ by the end of this unit

=> How many new English words will you have learnt by the end of this unit? 

(Bạn sẽ học được bao nhiêu từ mới tiếng Anh tính đến khi kết thúc bài này?)

4. how many units in this book/ finish/ in four weeks' time

=> How many units in this book will you have finished in four weeks' time? 

(Bạn sẽ học xong bao nhiêu bài trong cuốn sách này trong thời gian bốn tuần?)

5. how long/ work/ this assignment/ by the time/ you/ hand it in

=> How long will you have worked on this assignment by the time you hand it in? 

(Bạn sẽ làm bài tập này trong bao lâu tính tới thời điểm bạn nộp bài?)

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Rewrite these sentences, using double comparatives. 

 (Viết lại những câu này, sử dụng so sánh hơn kép.)

 

Phương pháp giải:

- Cấu trúc: The more S + V, the more + S + V

 

Lời giải chi tiết:

1. As people need more land to build houses, they cut down more forests.

(Khi mọi người cần nhiều đất để xây nhà, họ sẽ chặt nhiều rừng hơn.)

=> The more land people need to build houses, the more forests they cut down. 

(Người dân càng cần nhiều đất để xây dựng nhà cửa, càng có nhiều rừng bị chặt phá.)

2. The unemployment rate is getting higher, so the crime rate is becoming higher as well.

(Tỉ lệ thất nghiệp đang tăng cao, nên tỉ lệ tội phạm cũng tăng cao hơn.)

=> The higher the unemployment rate gets, the higher the crime rate becomes. 

(Tỷ lệ thất nghiệp càng cao thì tỷ lệ tội phạm càng cao.)

3. If you get a better education, there will be more opportunities for you to get a good job.

(Nếu bạn được giáo dục tốt hơn, sẽ có nhiều cơ hội hơn cho bạn tìm được một công việc tốt.)

=> The better education you get, the more opportunities for a good job there will be. 

(Bạn càng được giáo dục tốt, thì bạn càng có nhiều cơ hội tìm được một công việc tốt.)

4. As it is raining more heavily, the flooding will become worse.

(Vì trời đang mưa to hơn nên tình trạng lũ lụt sẽ trở nên tồi tệ hơn.)

=> The heavier the rain gets, the worse the flooding will become./ The more heavily it is raining, the worse the flooding will become. 

(Mưa càng nặng, thì lũ lụt càng trở nên trầm trọng.)

5. There are more and more cars in our city, so we will have to suffer more from polluted air.

(Có ngày càng nhiều xe hơi ở trong thành phố của chúng ta nên chúng ta sẽ phải chịu đựng ô nhiễm không khí nhiều hơn.)

=> The more cars our city has, the more we will have to suffer from polluted air. 

(Càng nhiều xe ô tô trong thành phố chúng ta, chúng ta càng phải chịu đựng nhiều khí ô nhiễm.)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4 trên 40 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.