Tiếng Anh 12 Mới

Unit 4: The Mass Media - Truyền thông đa phương tiện

Looking back - trang 55 Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Looking back - trang 55 Unit 4 SGK tiếng anh 12 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phát âm

Task 1. Put the verbs from the box in the appropriate columns.

(Đặt động từ trong hộp vào các cột thích hợp.)

Hướng dẫn giải:

/t/: watched, surfed, checked

/d/: installed, shared, offered

/id/: updated, provided, downloaded 

Task 2. Listen to the sentences and pay attention to each verb. Write 1 or 2 or 3 in the column, corresponding to the pronunciation of the ending ed’ of each verb. 

(Nghe câu và chú ý đến từng động từ. Viết 1 hoặc 2 hoặc 3 trong cột, tương ứng với cách phát âm của ed trong kết thúc của mỗi từ.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. declined           2. developed

3. downloaded      4. influenced

5. invented           6. emerged

7. produced          8. provided 

9. compared        

/t/: developed, influenced, produced

/d/: declined, emerged, compared        

/id/: downloaded , invented, provided

Audio script

1. The number of website users dedined during the first quarter of the year.

2. A group of students developed our school website two years ago.

3. Have you downloaded the information about our school project?

4. Social networking has influenced young people's lives.

5. Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876.

6. Radio emerged as a mass medium in 1920s.

7. Walt Disney produced the world's first full-colour film Flowers and Trees in 1932.

8. New technologies have provided powerful forms of mass media.

9. We compared the number of Internet users in several developing countries.

Dịch Script:

1. Số người sử dụng trang web đã bị từ chối trong quý I năm nay.

2. Một nhóm học sinh đã phát triển trang web trường học cách đây hai năm.

3. Bạn đã tải về thông tin về môn học của chúng ta chưa?

4. Mạng xã hội đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người trẻ.

5. Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại vào năm 1876.

6. Đài phát thanh nổi lên như một phương tiện truyền thông đại chúng trong những năm 1920.

7. Walt Disney đã sản xuất bộ phim màu Hoa và Cây đầu tiên trên thế giới vào năm 1932.

8. Các công nghệ mới đã cung cấp các hình thức truyền thông mạnh mẽ.

9. Chúng tôi so sánh số người sử dụng Internet ở một số nước đang phát triển.

Từ vựng

Complete the sentences with the words in the box.

(Hoàn thành các câu với các từ trong khung)

advent     social media     microblogging     mass   media     social networking    app

1. Businesses can reach a wider audience using social media.

- social media: phương tiện truyền thông xã hội

Tạm dịch: Các doanh nghiệp có thể tiếp cận đối tượng rộng hơn bằng phương tiện truyền thông xã hội.

2. One of the most popular ways to meet people is online social networking.

- socail networking: mạng xã hội trực tuyến

Tạm dịch: Một trong những cách phổ biến nhất để gặp gỡ mọi người là mạng xã hội trực tuyến.

3. The missing jet planes received heavy coverage in the mass media TV, newspapers, radio and the Internet.

- mass media: phương tiện thông tin đại chúng

Tạm dịch: Các máy bay phản lực bị mất đã được bảo hiểm trên các phương tiện thông tin đại chúng - truyền hình, báo, đài và Internet.

4. A/An app is a piece of software, which can run on the Internet, on your computer, on your phone or other electronic device.

- app: ứng dụng

Tạm dịch: Ứng dụng là một phần mềm, có thể chạy trên Internet, trên máy tính, trên điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác của bạn.

5. The advent of DVDs has made watching films very convenient.

- advent (n): Sự ra đời 

Tạm dịch: Sự ra đời của đĩa DVD đã giúp xem phim rất thuận tiện.

6. Microblogging is writing brief entries about the daily activities of an individual or company.

- microblogging: blog vi mô

 

Tạm dịch: blog vi mô đang viết các bài viết ngắn gọn về các hoạt động hàng ngày của một cá nhân hoặc công ty.

Ngữ pháp

Task 1. Fill each gap with an appropriate preposition.

(Điền vào mỗi khoảng cách với một giới từ thích hợp.)

1. Now we rely heavily on computers to organise our work.

- rely on: dựa vào

Tạm dịch:  Bây giờ chúng ta dựa nhiều máy tính để tổ chức công việc của chúng ta.

2. Last week we carried out  a survey on social networking.

- carry out: thực hiện

Tạm dịch:  Tuần trước chúng tôi đã thực hiện khảo sát mạng xã hội.

3. Listen to him and follow his instructions.

- listen to sb: lắng nghe ai

Tạm dịch:  Hãy lắng nghe anh ta và làm theo hướng dẫn của anh ta.

4. They are searching for the source of the leak.

- search for: tìm kiếm

Tạm dịch:  Họ đang tìm kiếm nguyên nhân rò rỉ.

5. What do you think of/about advertising our products on social media?

- think of/about: nghĩ về

Tạm dịch:  Bạn nghĩ gì quảng cáo sản phẩm của chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội?

6. Take the recording equipment with you in case you need to record something.

Tạm dịch: Dùng thiết bị ghi âm bạn trong trường hợp bạn cần ghi lại một cái gì đó.

Task 2. Match the two halves of the sentences.

(Nối hai nửa của câu.)

Hướng dẫn giải:

1.b  2.d  3.a   4.e   5.f   6.c

Tạm dịch:  

 1. Doanh thu của điện thoại thông minh tại cửa hàng này đã tăng lên 300 vào đầu năm 2014 và sau đó tụt xuống đáy vào cuối năm.

2. Khi anh ấy đến, tôi đã cài ứng dụng xong.

3. Tôi không muốn tải ứng dụng cho đến khi tôi đọc xong tất cả các bài đánh giá của người dùng.

4. Bạn của tôi đã tham gia cộng đồng học ngôn ngữ trực tuyến khi tôi trở thành thành viên.

5. Anh ấy đã không sử dụng bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào kể từ khi anh ấy bỏ học.

6. Tôi đã cài đặt phầm mềm khi máy tính của tôi đơ.

Task 3 Put the words in brackets in the past simple or past perfect tense.

(Đặt các từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành.)

1.had had (have) an email account for ten years before it was hacked.

- xảy ra và hoàn hành trước 1 sự kiện khác => quá khứ hoàn thành

Tạm dịch: Tôi đã có một tài khoản email trong mười năm trước khi nó bị tấn công.

2.Last week we attended (attend) a presentation on the advantages and disadvantages of social networking.

- last week => quá khứ đơn

Tạm dịch:  Tuần trước chúng tôi đã tham dự một bài trình bày về những lợi thế và bất lợi của mạng xã hội.

3. Jack deleted (delete) his blog after he had received (receive) many negative comments.

xảy ra và hoàn hành trước 1 sự kiện khác => quá khứ hoàn thành

Tạm dịch:  Jack đã xóa blog của mình sau khi anh ấy nhận được nhiều ý kiến tiêu cực.

4. Since I got (get) a smartphone for my birthday, I stopped (stop) using my brother’s laptop to surf the Net.

Tạm dịch: Kể từ khi tôi mua điện thoại thông minh cho ngày sinh nhật của mình, tôi đã dừng việc sử dụng laptop của anh tôi để lướt Net.

5. My parents had wasted (waste) a lot of their time writing letters before they started (start) using social media to connect with their relatives two months ago.

xảy ra và hoàn hành trước 1 sự kiện khác => quá khứ hoàn thành

Tạm dịch:  Cha mẹ của tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian của họ viết thư trước khi họ bắt đầu biết sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để kết nối với họ hàng cách đây hai tháng.

6.had edited (edit) all my videos from my holiday before I uploaded (upload) them to my blog.

xảy ra và hoàn hành trước 1 sự kiện khác => quá khứ hoàn thành

Tạm dịch:  Tôi đã chỉnh sửa tất cả video của tôi trong kỳ nghỉ trước khi tôi tải lên blog của tôi.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay