Phonetics - Trang 17 Unit 3 VBT tiếng anh 9 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại. Đọc to các từ.)

1. A. calm                    B. fabulous                   C. asset                          D. handicraft   

2. A. metro                  B. conduct                    C. grow                           D. mould

3. A. helpline               B. remind                     C. artisan                        D. reliable

4. A. tense                   B. stress                      C. effect                          D. resolve

5. A. preserve              B. sculpture                 C. skill                             D. risk

Lời giải chi tiết:

1. A. calm                    B. fabulous                   C. asset                          D. handicraft

Lời giải:

calm /kɑːm/

fabulous /ˈfæbjələs/

asset /ˈæset/

handicraft /ˈhændikræft/

Câu A “a” được phát âm là /ɑː/, còn lại được phát âm là /æ/.

Đáp án: A   

2. A. metro                  B. conduct                    C. grow                           D. mould

Lời giải:

metro /ˈmetroʊ/

conduct /kənˈdʌkt/

grow /ɡroʊ/

mould /moʊld/

Câu B “o” được phát âm thành /ə/, còn lại phát âm là /oʊ/.

Đáp án: B

3. A. helpline               B. remind                     C. artisan                        D. reliable

Lời giải:

helpline /ˈhelplaɪn/

remind /rɪˈmaɪnd/

artisan /ˈɑːrtəzn/

reliable /rɪˈlaɪəbl/

Câu C “i” được phát âm thành /ə/, còn lại được phát âm là /aɪ/.

Đáp án: C

4. A. tense                   B. stress                      C. effect                          D. resolve

Lời giải:

tense /tens/

stress /stres/

effect /ɪˈfekt/

resolve /rɪˈzɑːlv/

Câu D “e” được phát âm thành /ɪ/, còn lại được phát âm là /e/.

Đáp án: D

5. A. preserve              B. sculpture                 C. skill                             D. risk

Lời giải:

preserve /prɪˈzɜːrv/

sculpture /ˈskʌlptʃər/

skill /skɪl/

risk /rɪsk/

Câu A “s” được phát âm thành /z/, còn lại được phát âm là /s/

Đáp án: A

Bài 2

Task 2. Find the word which has a different position of the main stress in each line.

(Tìm từ có trọng âm khác với các từ còn lại.)

1. A. adolescent       B. adulthood             C. cognitive        D. concentrate

2. A. confident             B. delighted               C. depressed               D. embarrassed

3. A. emergency          B. frustrated           C. independence         D. decision

4. A. relaxed                B. worried                  C. wander                D. dweller

5. A. discipline             B. determine              C. cultural                     D. indicator

Lời giải chi tiết:

1. A. adolescent       B. adulthood             C. cognitive        D. concentrate

Lời giải:

adolescent /ˌædəˈlesnt/

adulthood /ˈæd.ʌlt.hʊd/

cognitive /ˈkɑːɡnətɪv/

concentrate /ˈkɑːnsntreɪt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết đầu

Đáp án: A

2. A. confident             B. delighted               C. depressed               D. embarrassed

Lời giải:

confident /ˈkɑːnfɪdənt/

delighted /dɪˈlaɪtɪd/

depressed /dɪˈprest/

embarrassed /ɪmˈbærəst/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết đầu, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Đáp án: A

3. A. emergency          B. frustrated           C. independence         D. decision

Lời giải:

emergency /iˈmɜːrdʒənsi/

frustrated /frʌsˈtreɪ.tɪd/

independence /ˌɪndɪˈpendəns/

decision /dɪˈsɪʒn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: C

4. A. relaxed                B. worried                  C. wander                D. dweller

Lời giải:

relaxed /rɪˈlækst/

worried /ˈwɜːrid/

wander /ˈwɑːndər/

dweller /ˈdwelər/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết đầu.

Đáp án: A

5. A. discipline             B. determine              C. cultural                     D. indicator

Lời giải:

discipline /ˈdɪsəplɪn/

determine /dɪˈtɜːrmɪn/

cultural /ˈkʌltʃərəl/

indicator /ˈɪndɪkeɪtər/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết đầu.

Đáp án: B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.