Vở bài tập Tiếng Anh 9 Unit 10: Space travel

Phonetics - Trang 31 Unit 10 VBT tiếng anh 9 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. Đọc to các từ.)

1. A. nature                B. change                  C. gravity                   D. basic

 

2. A. darkness                        B. warmth                 C. market                   D. remark

 

3. A. unite                   B. underline              C. university             D. uniform

 

4. A. artificial             B. distance                 C. centre                    D. cells

 

5. A. necessarily         B. mechanic              C. exception              D. apprentice

Lời giải chi tiết:

1. 

Lời giải:

Nature /ˈneɪtʃər/

Change /tʃeɪndʒ/

Gravity /ˈɡrævəti/

Basic /ˈbeɪsɪk/

Phương án C phát âm là / æ / còn lại là /eɪ/

Đáp án: C


2

Lời giải:

Darkness /ˈdɑːknəs/

Warmth /wɔːmθ/

Market /ˈmɑːkɪt/

Remark /rɪˈmɑːk/

Phương án B phát âm là /ɔː/ còn lại là /ɑː/

Đáp án: B

 

3.

Lời giải:

Unite /juˈnaɪt/

Underline /ˌʌndəˈlaɪn/

University /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

Uniform /ˈjuːnɪfɔːm/

Phương án B phát âm là / ʌ / còn lại là /juː/

Đáp án: B

 

4

Lời giải:

Artificial /ˌɑːtɪˈfɪʃl/

Distance /ˈdɪstəns/

Centre /ˈsentər/

Cells /selz/      

Phương án A phát âm là /ʃ / còn lại là /s/

Đáp án: A


5. 

Lời giải:

Necessarily /ˌnesəˈserəli/

Mechanic /məˈkænɪk/

Exception /ɪkˈsepʃn/

Apprentice /əˈprentɪs/

Phương án B phát âm là /ə / còn lại là /e/

Đáp án: B

Bài 2

Task 2. Find the word which has a different position of the main stress in each line. (Tìm những từ có trọng âm khác với những từ còn lại)

1. A. authorship         B. historic                  C. discover                 D. biography

 

2. A. banquet              B. schedule                C. diameter                 D. blessing

 

3. A. beautiful             B. effective                C. favorite                  D. popular

 

4. A. unnoticed           B. survival                 C. incredible              D. reunited

 

5. A. dangerous          B. parachute                         C. popular                  D. magazine

Lời giải chi tiết:

1. 

Lời giải:

Authorship /ˈɔːθəʃɪp/

Historic /hɪˈstɒrɪk/

Discover /dɪˈskʌvər/

Biography /baɪˈɒɡrəfi/

Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là âm thứ hai

Đáp án: A

 

2.

Lời giải:

Banquet /ˈbæŋkwɪt/

Schedule /ˈskedʒuːl/

Diameter /daɪˈæmɪtər/

Blessing /ˈblesɪŋ/

Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là âm thứ nhất

Đáp án: C

 

3. 

Lời giải:

Beautiful /ˈbjuːtɪfl/

Effective /ɪˈfektɪv/

Favorite /ˈfeɪvərɪt/

Popular /ˈpɑːpjələr/

Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là âm thứ nhất

Đáp án: B

 

4.

Lời giải:

Unnoticed /ˌʌnˈnəʊtɪst/

Survival /səˈvaɪvl/

Incredible /ɪnˈkredəbl/

Reunited /ˌriːjuˈnaɪt/

Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại là âm thứ hai

Đáp án: D

 

5. 

Lời giải:

Dangerous /ˈdeɪndʒərəs/

Parachute /ˈpærəʃuːt/

Popular /ˈpɑːpjələr/

Magazine /ˌmæɡəˈziːn/

Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, còn lại là âm thứ nhất

Đáp án: D

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài