Reading - Trang 37 Unit 10 VBT Tiếng Anh 9 mới


Read the following passage and then choose the best option A, B,C or D.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the following passage and then choose the best option A, B,C or D. (Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng A, B, C D)

OUTER SPACE

From far out in space, Earth looks like a blue ball. Since water covers three-fourths of the Earth's surface, blue is the color we see most. The continents look brown, like small islands floating in the huge, blue sea. White clouds wrap around the Earth like a light blanket. The Earth is shaped like a sphere, or a ball. It is 25,000 miles around! It would take more than a year to walk around the whole planet. A spaceship can fly around the widest part of the sphere in only 90 minutes.

Even though spaceships have traveled to the Moon, people cannot visit the Moon without special suits. The Moon has no air or water. Plants and animals can't live there either. Astronauts first landed on the Moon in 1969. After that, there were six more trips to the Moon. They brought back Moon rocks, which scientists are still studying. There are holes, or craters, all over the Moon's surface. Scientists believe that meteorites smashed into the Moon millions of
years ago and formed the craters.

The Sun is the closest star to Earth. A star is a hot ball of burning gas. The Sun looks very big because it is so close. But the Sun is just a medium-sized star. Billions of far-away stars are much bigger than our Sun. The burning gases from the Sun are so hot that they warm the Earth from 93 million miles away! Even though the Sun is always glowing, the night here on Earth is dark. That's because the Earth rotates, or turns around, every 24 hours. During the day, the Earth faces the Sun. Then we see light. During the night, the Earth turns away from the Sun. Then it faces the darkness of space.

Each day we learn more about the Earth, the Moon, and the Sun.

 

1. Why is blue the color we see most when looking at Earth from outer space ?
A. Because most of the Earth is covered in land.
B. Because the Sun's rays make the Earth look blue.
C. Because most of the Earth is covered in water.
D. Because clouds wrap around the Earth.

 

2. Scientists believe that meteorites smashed into the Moon millions ago and formed the craters. What does "formed" mean?
A. hit               B. made                      C. broke                      D. stopped

 

3. What is a star?
A. A star is a hot ball of burning gas.
B. A star is a hot ball of gas.
C. A star was a luminous ball of gas.
D. A star was a luminous ball of burning gas.

 

4. What causes daylight on Earth?
A. The full Moon causes daylight.
B. Daylight is caused by the Earth facing away from the Sun.
C. The heat of the Sun's rays causes daylight.
D. Daylight is caused by the Earth facing toward the Sun.

 

5. Which of the following sentences BEST describes the Sun?
A. The Sun looks small because it is so far from Earth.
B. The Sun is a ball of burning gases that gives the Earth heat and light.
C. The Sun is a small star.
D. The Sun is not as hot as it looks.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

KHÔNG GIAN BÊN NGOÀI

Từ xa trong không gian, Trái đất trông giống như một quả bóng màu xanh. Vì nước bao phủ 3/4 bề mặt Trái đất, màu xanh là màu chúng ta thấy nhiều nhất. Các lục địa trông có màu nâu, giống như những hòn đảo nhỏ trôi nổi trong biển xanh, rộng lớn. Những đám mây trắng quấn quanh Trái đất như một tấm chăn nhẹ. Trái đất có hình dạng như một quả cầu, hoặc một quả bóng. Đó là 25.000 dặm xung quanh! Sẽ mất hơn một năm để đi bộ quanh toàn hành tinh. Một tàu vũ trụ có thể bay xung quanh phần rộng nhất của quả cầu chỉ trong 90 phút.

Mặc dù tàu vũ trụ đã du hành tới Mặt trăng, mọi người không thể đến thăm Mặt trăng mà không có bộ đồ đặc biệt. Mặt trăng không có không khí hoặc nước. Thực vật và động vật cũng không thể sống ở đó. Các phi hành gia lần đầu hạ cánh trên Mặt trăng vào năm 1969. Sau đó, có thêm sáu chuyến đi tới Mặt trăng. Họ đã mang về những tảng đá Mặt trăng, mà các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu. Có những cái lỗ, hoặc miệng hố, trên khắp bề mặt của Mặt trăng. Các nhà khoa học tin rằng các thiên thạch đã đâm vào Mặt trăng hàng triệu năm trước và hình thành các miệng hố.

Mặt trời là ngôi sao gần Trái đất nhất. Một ngôi sao là một quả bóng nóng của khí đốt. Mặt trời trông rất lớn vì nó rất gần. Nhưng Mặt trời chỉ là một ngôi sao cỡ trung bình. Hàng tỷ ngôi sao ở xa lớn hơn Mặt trời của chúng ta rất nhiều. Khí đốt từ mặt trời rất nóng mà họ hâm nóng trái đất từ 93 triệu dặm! Mặc dù Mặt trời luôn phát sáng, nhưng đêm ở đây trên Trái đất rất tối. Đó là bởi vì Trái đất quay, hoặc quay vòng, cứ sau 24 giờ. Vào ban ngày, Trái đất phải đối mặt với Mặt trời. Sau đó, chúng tôi thấy ánh sáng. Trong đêm, Trái đất quay lưng lại với Mặt trời. Sau đó, nó phải đối mặt với bóng tối của không gian.

Mỗi ngày chúng ta tìm hiểu thêm về Trái đất, Mặt trăng và Mặt trời.

 

1. 

Lời giải:

Why is blue the color we see most when looking at Earth from outer space ?

(Tại sao màu xanh là màu chúng ta nhìn thấy nhiều nhất khi nhìn Trái đất từ ngoài vũ trụ?)

Thông tin: Since water covers three-fourths of the Earth's surface, blue is the color we see most.

(Vì nước bao phủ 3/4 bề mặt Trái đất, màu xanh là màu chúng ta thấy nhiều nhất.)

Đáp án: C. Because most of the Earth is covered in water.
            (Bởi vì hầu hết Trái đất được bao phủ trong nước.)

 

2.

Lời giải:

Scientists believe that meteorites smashed into the Moon millions ago and formed the craters. What does "formed" mean?

(Các nhà khoa học tin rằng các thiên thạch đã đâm vào Mặt trăng hàng triệu năm trước và hình thành nên các miệng hố. "Hình thành" nghĩa là gì?)

Đáp án: B. made (tạo ra)


3. 

Lời giải:

What is a star? (Một ngôi sao là gì?)

Thông tin:

A star is a hot ball of burning gas (Một ngôi sao là một quả bóng nóng của khí đốt)

Đáp án: A


4. 

Lời giải:

What causes daylight on Earth? (Điều gì gây ra ánh sáng ban ngày trên Trái đất?)

Thông tin: During the day, the Earth faces the Sun. Then we see light.

 (Vào ban ngày, Trái đất phải đối mặt với Mặt trời. Sau đó, chúng tôi thấy ánh sáng.)

Đáp án: D. Daylight is caused by the Earth facing toward the Sun.
            (Ánh sáng ban ngày là do Trái đất quay mặt về phía Mặt trời.)

 

5. 

Lời giải:

Which of the following sentences BEST describes the Sun?
(Câu nào sau đây TỐT NHẤT mô tả Mặt trời?)

Thông tin:

The burning gases from the Sun are so hot that they warm the Earth from 93 million miles away

(Khí đốt từ mặt trời rất nóng mà họ hâm nóng trái đất từ 93 triệu dặm )

Đáp án: B. The Sun is a ball of burning gases that gives the Earth heat and light.
            (Mặt trời là một quả bóng khí đốt mang lại cho Trái đất sức nóng và ánh sáng.)

Bài 2

Task 2. Read the following passage and then answer the questions by choosing A, B, C or D. (Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi A, B, C hoặc D)

Have you ever heard someone use the phrase "once in a blue moon?" People use this expression to describe something that they do not do very often. For example, someone might say that he tries to avoid eating sweets because they are unhealthy, but will eat chocolate "once in a blue moon.” Or someone who does not usually like to go to the beach might say “I visit the shore once in a blue moon." While many people use this phrase, not everyone knows the meaning behind it.

The first thing to know is that the moon itself is never actually blue. This is just an expression. The phrase "blue moon" actually has to do with the shape
of the moon, not the color.

As the moon travels around the earth, it appears to change shape. We associate certain names with certain shapes of the moon. For example, when we can see a small part of the moon, it is called a crescent moon. A crescent is a shape that looks like the tip of a fingernail. When we cannot see the moon at all, it is called a new moon. When we can see the entire moon, it is called a full moon. Usually, there is only one full moon every month. Sometimes, however, there will be two full moons in one month. When this happens, the second full moon is called a “blue moon."

Over the next 20 years, there will only be 15 blue moons. As you can see, a blue moon is a very rare event. This fact has led people to use the express "once in a blue moon" to describe other very rare events in their lives. 

 


1. Which of the following would be a good example of someone doing something "once in a blue moon”?
A. Mary likes to go to the mountains every weekend. Mary goes to the mountains once in a blue moon.
B. Tom rarely remembers to take out the trash. Tom takes out the trash once in a blue moon.
C. Cindy hates to wash the dishes. Nevertheless, she does it every day. Cindy washes the dishes once in a blue moon.
D. Ming sometimes forgets to do his homework. Ming forgets to do his homework once in a blue moon.

 

2. When does a blue moon happen in nature?
A. When there are two full moons in one month.
B. When the moon has a blue color.
C. When we cannot see the moon at all.
D. When we can only see a small part of the moon.

 

3. Using the passage as a guide, it can be understood that which of the following sentences does not contain an expression?
A. Thomas has lost his mind.
B. An apple a day keeps the doctor away.
C. I'll mow the grass after I finish my homework.
D. It's never a bad time to start something new.

 

4. In the final paragraph, the author states: “Over the next 20 years, there will only be 15 blue moons.” This means that over the next 20 years, a blue moon will happen
A. once a year.
B. less than once a year.
C. more than once a year.
D. not enough information is provided.

 

5. In the final paragraph the author writes, “As you can see, a blue moon is a very
rare event.” The purpose of this statement is to
A. answer an earlier question
B. provide an example
C. support an upcoming conclusion
D. challenge a previous statement

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Bạn đã bao giờ nghe ai đó sử dụng cụm từ "một lần trong một mặt trăng xanh?" Mọi người sử dụng biểu thức này để mô tả một cái gì đó mà họ không thường xuyên làm. Ví dụ, ai đó có thể nói rằng anh ta cố gắng tránh ăn đồ ngọt vì chúng không có lợi cho sức khỏe, nhưng sẽ ăn sô cô la "một lần trong một mặt trăng xanh. Một người nào đó thường không thích đi biển có thể nói rằng tôi ghé thăm bờ biển một lần trong một mặt trăng màu xanh. " Trong khi nhiều người sử dụng cụm từ này, không phải ai cũng biết ý nghĩa đằng sau nó.

Điều đầu tiên cần biết là bản thân mặt trăng không bao giờ thực sự có màu xanh. Đây chỉ là một biểu hiện. Cụm từ "trăng xanh" thực sự có liên quan đến hình dạng của mặt trăng, không phải màu sắc.

Khi mặt trăng đi vòng quanh trái đất, nó dường như thay đổi hình dạng. Chúng tôi liên kết tên nhất định với hình dạng nhất định của mặt trăng. Ví dụ, khi chúng ta có thể nhìn thấy một phần nhỏ của mặt trăng, nó được gọi là mặt trăng lưỡi liềm. Lưỡi liềm là một hình dạng trông giống như đầu móng tay. Khi chúng ta không thể nhìn thấy mặt trăng, nó được gọi là mặt trăng mới. Khi chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ mặt trăng, nó được gọi là trăng tròn. Thông thường, chỉ có một lần trăng tròn mỗi tháng. Tuy nhiên, đôi khi, sẽ có hai mặt trăng đầy đủ trong một tháng. Khi điều này xảy ra, trăng tròn thứ hai được gọi là mặt trăng màu xanh da trời. "

Trong 20 năm tới, sẽ chỉ có 15 mặt trăng xanh. Như bạn có thể thấy, mặt trăng xanh là một sự kiện rất hiếm. Thực tế này đã khiến mọi người sử dụng biểu thức "một lần trong một mặt trăng xanh" để mô tả các sự kiện rất hiếm khác trong cuộc sống của họ.1. 

Lời giải:

Which of the following would be a good example of someone doing something "once in a blue moon”?

(Điều nào sau đây sẽ là một ví dụ điển hình về việc ai đó đang làm gì đó "once in a blue moon”?)

Cụm từ:  "once in a blue moon” có dùng để chỉ sự việc gì rất hiếm khi xảy ra

Đáp án: B. Tom rarely remembers to take out the trash. Tom takes out the trash once in a blue moon.

(Tom rất hiếm khi đi đổ rác)

 

2. 

Lời giải:

When does a blue moon happen in nature?

(Khi nào hiện tượng mặt trăng màu xanh xảy ra trong tự nhiên?)

Thông tin: "Sometimes, however, there will be two full moons in one month. When this happens, the second full moon is called a “blue moon."

 (Tuy nhiên, đôi khi, sẽ có hai mặt trăng đầy đủ trong một tháng. Khi điều này xảy ra, trăng tròn thứ hai được gọi là “mặt trăng màu xanh da trời. ")

Đáp án: A. When there are two full moons in one month.

            (Khi có hai mặt trăng tròn trong một tháng.)

3.

Lời giải:

Using the passage as a guide, it can be understood that which of the following sentences does not contain an expression?
(Sử dụng đoạn văn làm hướng dẫn, có thể hiểu rằng câu nào sau đây không chứa cách biểu đạt ?)

Đáp án: C. I'll mow the grass after I finish my homework.

            (Tôi sẽ cắt cỏ sau khi tôi hoàn thành bài tập về nhà.)

 

4. 

Lời giải: In the final paragraph, the author states: “Over the next 20 years, there will only be 15 blue moons.” This means that over the next 20 years, a blue moon will happen
(Trong đoạn cuối cùng, tác giả tuyên bố: Đăng Trong 20 năm tới, sẽ chỉ có 15 mặt trăng xanh. Điều này có nghĩa là trong 20 năm tới, một mặt trăng xanh sẽ xảy ra)

Đáp án: B. less than once a year (ít hơn một lần một năm)

 

5.

Lời giải:

In the final paragraph the author writes, “As you can see, a blue moon is a very
rare event.” The purpose of this statement is to
(Trong đoạn cuối cùng tác giả viết, như bạn có thể thấy, mặt trăng xanh là một sự kiện rất hiếm. Mục đích của tuyên bố này là để )

Đáp án: C. support an upcoming conclusion (ủng hộ một kết luận sắp tới)

Bài 3

Task 3. Read the passage and then answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi)


Earth is just one of the planets in our solar system. Planets are large bodies that rotate around the sun. They reflect its light and warmth. The planets that are located closest to the sun are made out of rocky material. They are relatively small and heavy. In contrast, the planets that are farther away from the sun are much larger. They are formed of light gases. All planets follow a certain path around the sun. They are held a specific distance from the sun by the sun's strong gravitational force.

The inner planets, or those closest to the sun, are Mercury, Venus, Earth and Mars. Even though these planets are all small and rocky, they have more differences than they have things in common.

Because Mercury is the closest to the sun, the side that faces the sun gets as hot as 427° Celsius. At the same time, the side that faces away from the sun is a freezing -173° Celsius. Mercury also has a slower rate of rotation than the Earth. Days and nights on Mercury are much longer than ours. The extreme temperatures alone make it a very unlikely place for life. With an atmosphere too thin for human breathing, it's obvious that people won't be living on Mercury any time soon.

The next planet from the sun is Venus. Below clouds of sulfuric gas lies its 96% carbon dioxide atmosphere. That might be nice for a plant, since a plant “breathes" carbon dioxide, but not for a person. If you managed to survive the atmosphere, the surface of the planet is hot enough to melt solid metal. In addition, the pressure of the air would be strong enough to crush you.

You are probably most familiar with Earth because it is your home planet. It has the perfect conditions for life. Earth's atmosphere and oceans help control the trickiest part of making a planet life-friendly: temperature. Earth is the only planet known to have liquid water.

Mars is the fourth farthest from the sun. Mars has been studied and photographed more than any other planet besides Earth. Some people think it may be possible for life to exist there. Although scientists have not been able to find actual water on Mars, there seems to be evidence of water erosion on its surface. Its canyons and mountains are very similar to those found on Earth. The main difference is that there is no plant life. Some scientists believe that Mars may have been very much like Earth until something happened that made the water supply evaporate.

 

1. What keeps planets rotating a specific distance from the sun?

 

2. What important feature does Earth, the only known planet have?

 

3. Why is the atmosphere of Venus more friendly to plants than humans?

 

4. Why is there such a huge difference in temperature between the two sides
of the planet Mercury?

 

5. Do you think that people will ever be able to colonize other planets in the future? Why or why not?

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Trái đất chỉ là một trong những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Các hành tinh là những vật thể lớn xoay quanh mặt trời. Chúng phản ánh ánh sáng và sự ấm áp của nó. Các hành tinh nằm gần mặt trời nhất được làm từ vật liệu đá. Chúng tương đối nhỏ và nặng. Ngược lại, các hành tinh ở xa mặt trời lại lớn hơn nhiều. Chúng được hình thành từ các loại khí nhẹ. Tất cả các hành tinh đi theo một con đường nhất định xung quanh mặt trời. Chúng đang giữ một khoảng cách cụ thể từ mặt trời bởi lực hấp dẫn mạnh mẽ của mặt trời.

Các hành tinh bên trong, hoặc những hành tinh gần mặt trời nhất là Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa. Mặc dù những hành tinh này đều nhỏ và đá, nhưng chúng có nhiều điểm khác biệt hơn so với những điểm chung.

Bởi vì Sao Thủy là nơi gần mặt trời nhất, nên phía đối diện với mặt trời trở nên nóng đến mức 427 ° C. Đồng thời, phía đối diện với mặt trời là nhiệt độ -173 ° C. Sao Thủy cũng có tốc độ quay chậm hơn Trái đất. Ngày và đêm trên sao Thủy dài hơn chúng ta rất nhiều. Nhiệt độ khắc nghiệt một mình làm cho nó trở thành một nơi rất khó có thể cho cuộc sống. Với bầu không khí quá mỏng so với hơi thở của con người, rõ ràng là mọi người sẽ không sớm sống trên Sao Thủy.

Hành tinh tiếp theo từ mặt trời là sao Kim. Bên dưới những đám mây khí lưu huỳnh nằm trong bầu khí quyển carbon dioxide 96%. Điều đó có thể tốt cho hệ thực vật, vì một nhà máy thở bằng "carbon dioxide, nhưng không phải cho một người. Nếu bạn sống sót trong bầu khí quyển, bề mặt của hành tinh đủ nóng để làm tan chảy kim loại rắn. Ngoài ra, áp lực của không khí sẽ đủ mạnh để nghiền nát bạn

Bạn có lẽ quen thuộc nhất với Trái đất vì đó là hành tinh nhà của bạn. Nó có những điều kiện hoàn hảo cho cuộc sống. Bầu khí quyển và đại dương của trái đất giúp kiểm soát phần khó nhất để làm cho hành tinh trở nên thân thiện với cuộc sống: nhiệt độ. Trái đất là hành tinh duy nhất được biết là có nước lỏng.

Sao Hỏa là xa thứ tư so với mặt trời. Sao Hỏa đã được nghiên cứu và chụp ảnh nhiều hơn bất kỳ hành tinh nào khác ngoài Trái đất. Một số người nghĩ rằng có thể có sự sống tồn tại ở đó. Mặc dù các nhà khoa học chưa thể tìm thấy nước thực sự trên Sao Hỏa, nhưng dường như có bằng chứng về sự xói mòn nước trên bề mặt của nó. Hẻm núi và núi của nó rất giống với những gì được tìm thấy trên Trái đất. Sự khác biệt chính là không có đời sống thực vật. Một số nhà khoa học tin rằng Sao Hỏa có thể rất giống Trái đất cho đến khi có điều gì đó xảy ra khiến nguồn cung cấp nước bốc hơi.

1. 

Lời giải:

What keeps planets rotating a specific distance from the sun?

(Điều gì giữ cho các hành tinh quay một khoảng cách cụ thể từ mặt trời?)

Thông tin:

All planets follow a certain path around the sun. They are held a specific distance from the sun by the sun's strong gravitational force.
(Tất cả các hành tinh đi theo một con đường nhất định xung quanh mặt trời. Chúng đang giữ một khoảng cách cụ thể từ mặt trời bởi lực hấp dẫn mạnh mẽ của mặt trời.)

Đáp án: The sun's gravity (Trọng lực của mặt trời)

 

2. 

Lời giải:

What important feature does Earth, the only known planet have?
(Trái đất, hành tinh duy nhất được biết có đặc điểm quan trọng nào?)

Thông tin:

Earth is the only planet known to have liquid water.

(Trái đất là hành tinh duy nhất được biết là có nước lỏng.)

Đáp án: water (nước)

 

3. 

Lời giải:

Why is the atmosphere of Venus more friendly to plants than humans?
(Tại sao bầu không khí của sao Kim thân thiện với thực vật hơn con người?)

Thông tin:

The next planet from the sun is Venus. Below clouds of sulfuric gas lies its 96% carbon dioxide atmosphere. That might be nice for a plant, since a plant “breathes" carbon dioxide, but not for a person. If you managed to survive the atmosphere, the surface of the planet is hot enough to melt solid metal. In addition, the pressure of the air would be strong enough to crush you.

(Bên dưới những đám mây khí lưu huỳnh nằm trong bầu khí quyển carbon dioxide 96%. Điều đó có thể tốt cho hệ thực vật, vì một nhà máy thở bằng "carbon dioxide, nhưng không phải cho một người. Nếu bạn sống sót trong bầu khí quyển, bề mặt của hành tinh đủ nóng để làm tan chảy kim loại rắn. Ngoài ra, áp lực của không khí sẽ đủ mạnh để nghiền nát bạn)

Đáp án: Because it is 96% carbon dioxide, which plants "breathe".

            (Bởi vì nó là 96% carbon dioxide, mà thực vật "thở".)

 

4. 

Lời giải:

Why is there such a huge difference in temperature between the two sides of the planet Mercury?
(Tại sao có sự chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy giữa hai bên của hành tinh Sao Thủy?)

Đáp án:

One side is warmed to high temperatures because it faces the sun. The other side never gets the sun's warmth.

(Một bên được sưởi ấm đến nhiệt độ cao vì nó phải đối mặt với mặt trời. Phía bên kia không bao giờ có được sự ấm áp của mặt trời.)

 

5.

Lời giải: Do you think that people will ever be able to colonize other planets in the future? Why or why not?

(Bạn có nghĩ rằng mọi người sẽ có thể xâm chiếm các hành tinh khác trong tương lai không? Tại sao hay tại sao không?)

Đáp án: Actually, I think that this may happen because we will have to face up with the lack of land, and colonizing other planets is such an unavoidable option.

(Trên thực tế, tôi nghĩ rằng điều này có thể xảy ra bởi vì chúng ta sẽ phải đối mặt với việc thiếu đất, và xâm chiếm các hành tinh khác là một lựa chọn không thể tránh khỏi.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.