Vở bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9: English in the world

Phonetics - Trang 18 Unit 9 VBT tiếng anh 9 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. Đọc to các từ.)


1. A. accent           B. factor                      C. anniversary            D. variety

Lời giải:

Accent /ˈæksent/

Factor /ˈfæktə(r)/

Anniversary /ˌænɪˈvɜːsəri/

Variety /vəˈraɪəti/

Đáp án D phát âm là /ə / còn lại là / æ /

Đáp án: D2. A. global             B. operate                   C. erode              D. openness

Lời giải:

Global /ˈɡləʊbl/

Operate /ˈɑːpəreɪt/

Erode /ɪˈrəʊd/

Openness /ˈəʊpənnəs/

Đáp án B phát âm là /ə / còn lại là /əʊ /

Đáp án: B

 

 

3. A. rusty               B. stimulate               C. purée          D. confusion

Lời giải:

Rusty /ˈrʌsti/

Stimulate /ˈstɪmjuleɪt/

Purée /ˈpjʊəreɪ/

Confusion /kənˈfjuːʒn/

Đáp án A phát âm là / ʌ / còn lại là /ju /

Đáp án: A

 

4. A. flexible                 B. checkout             C. tender              D. explore

Lời giải:

Flexible /ˈfleksəbl/

Checkout /ˈtʃekaʊt/

Tender /ˈtendə(r)/

Explore /ɪkˈsplɔː(r)/

Đáp án D phát âm là /ɪ / còn lại là /e /

Đáp án: D

 

5. A. imitate           B. simplify                C. bilingual                    D. whisk

Lời giải:

Imitate /ˈɪm.ɪ.teɪt/

Simplify /ˈsɪm.plɪ.faɪ/ 

Bilingual /baɪˈlɪŋ.ɡwəl/

Whisk /wɪsk/

Đáp án C phát âm là /aɪ / còn lại là /ɪ /

Đáp án: C

Bài 2

Task 2. Find the word which has a different position of the main stress in each line. (Tìm từ có trọng âm khác với các từ còn lại)


1. A. fluent               B. language               C. explore                 D. massive

Lời giải:

Fluent /ˈfluːənt/

Language /ˈlæŋɡwɪdʒ/

Explore /ɪkˈsplɔː(r)/

Massive /ˈmæsɪv/

Đáp án C trọng âm rơi vào âm thứ  hai còn lại là âm thứ nhất

Đáp án: C                   

 

2. A. immersion           B. dominance            C. dialect                   D. stimulate

Lời giải:

Immersion /ɪˈmɜːʃn/

Dominance /ˈdɒmɪnəns/

Dialect /ˈdaɪəlekt/

Stimulate /ˈstɪmjuleɪt/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ  hai  còn lại là âm thứ  nhất

Đáp án: A                   

 

3. A. flexibility                   B. multinational         C. simplicity              D. inaccessible

Lời giải:

Flexibility /ˌfleksəˈbɪləti/

Multinational /ˌmʌltiˈnæʃnəl/

Simplicity /sɪmˈplɪsəti/

Inaccessible /ˌɪnækˈsesəbl/

Đáp án C trọng âm rơi vào âm thứ 2  còn lại là âm thứ 3

Đáp án:  C                  

 

4. A. official                B. exotic                      C. imperial               D. versatile
Lời giải:

Official /əˈfɪʃl/

Exotic /ɪɡˈzɒtɪk/

Imperial /ɪmˈpɪəriəl/

Versatile /ˈvɜːsətaɪl/

Đáp án D trọng âm rơi vào âm thứ  nhất còn lại là âm thứ hai

Đáp án: D                   

 

5. A. establishment     B. stimulating              C. magnificient       D. affordable

Lời giải:

Establishment /ɪˈstæblɪʃmənt/

Stimulating /ˈstɪmjuleɪtɪŋ/

Magnificent /mæɡˈnɪfəsnt/

Affordable /əˈfɔːdəbl/

Đáp án B trọng âm rơi vào âm thứ nhất còn lại là âm thứ hai 

Đáp án:  B          


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài