Phonetics - Trang 10 Unit 8 VBT tiếng anh 9 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. Đọc to các từ.)

1. A. explore               B. exotic                      C. erode                                  D. stew

 

2. A. hyphen               B. honest                     C. helmet                                 D. heat

 

3. A. safari                              B. versatile                 C. marinate                              D. shallot

4. A. lush                     B. mushroom               C. cube                                    D. brush
  

5. A. holiday               B. potato                     C. potential                             D. promote

Lời giải chi tiết:

1. 

Lời giải:

Explore /ɪkˈsplɔːr/

Exotic /ɪɡˈzɒtɪk/

Erode /ɪˈroʊd/

Stew /stjuː/

Đáp án D phát âm là / juː / còn lại phát âm là /ɪ /

Đáp án: D

 

2. 

Lời giải:

Hyphen /ˈhaɪfn/

Honest /ˈɒnɪst/

Helmet /ˈhelmɪt/

Heat /hiːt/

Đáp án B là âm câm (không phát ra âm) còn lại phát âm là /h/

Đáp án: B

 

3. 
 

Lời giải:

safari /səˈfɑːri/

versatile /ˈvɜːrsətl/

marinate /ˈmærɪneɪt/

shallot /ʃəˈlɒt/

Đáp án C phát âm là / æ / còn lại phát âm là /ə/

Đáp án: C

 

4. 
 

Lời giải:

Lush /lʌʃ/

Mushroom /ˈmʌʃrʊm/

Cube /kjuːb/

Brush /brʌʃ/

Đáp án C phát âm là / juː / còn lại phát âm là /ʌ/

Đáp án: C

 

5.

Lời giải:

Holiday /ˈhɒlədeɪ/

Potato /pəˈteɪtəʊ/

Potential /pəˈtenʃl/

Promote /prəˈməʊt/

Đáp án A phát âm là /ɒ/ còn lại phát âm là /ə/

Đáp án: A

Bài 2

Task 2. Find the word which has a different position of the main stress in each line.

(Tìm từ có trọng âm khác với các từ còn lại.)

1. A. checkout            B. orchid                C. decide                 D. mountain

 

2. A. touchdown       B. package               C. sightseeing             D. hotel

 

3. A. freedom             B. enjoy                 C. discover             D. arrange

 

4. A. confusion         B. pyramid              C. popular              D. difference

 

5. A. breathtaking       B. affordable         C. imperial         D. magnificence

Lời giải chi tiết:

1. 

Lời giải:

Checkout /ˈtʃekaʊt/

Orchid /ˈɔːrkɪd/

Decide /dɪˈsaɪd/

Mountain /ˈmaʊntən/

Đáp án C trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại rơi vào âm thứ nhất.

Đáp án: C


2

Lời giải:

Touchdown /ˈtʌtʃdaʊn/

Package /ˈpækɪdʒ/

Sightseeing /ˈsaɪtsiːɪŋ/

Hotel /həʊˈtel/

Đáp án D trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại rơi vào âm thứ nhất.

Đáp án: D

 

3. 

Lời giải:

Freedom /ˈfriːdəm/

Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

Discover /dɪˈskʌvər/

Arrange /əˈreɪndʒ/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ nhất còn lại rơi vào âm thứ 2.

Đáp án: A

 

4. 

Lời giải:

Confusion /kənˈfjuːʒn/

Pyramid /ˈpɪr.ə.mɪd/ /

Popular  /ˈpɑː.pjə.lɚ/  

Difference /ˈdɪfrəns/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại rơi vào âm thứ nhất.

Đáp án: A

 

5. 

Lời giải:

Breathtaking /ˈbreθteɪkɪŋ/

Affordable /əˈfɔːrdəbl/

Imperial /ɪmˈpɪriəl/

Magnificence /mæɡˈnɪfɪsns/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ nhất còn lại rơi vào âm thứ hai.

Đáp án: A

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.