Vở bài tập Tiếng Anh 9 Unit 6: Viet Nam: then and now

Phonetics - Trang 48 Unit 6 VBT tiếng anh 9 mới


Choose the word whose underlined part is pronounced differently. Circle the corresponding letter A, B, C or D.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. Circle the corresponding letter A, B, C or D. (Chọn từ có phần gạch chân khác với những từ còn lại)

1. A. passed              B. realized         C. wished             D. touched

Lời giải:

Passed /pɑːst/

Realized /ˈriːəlaɪzd/

Wished /wɪʃt/

Touched /tʌtʃt/

Đáp án B phát âm là / d / còn lại là / t  /

Đáp án: B
 

2. airports             B. suitcases                 C. things                   D. calculators

Lời giải:

Airports /ˈeəpɔːts/

Suitcases /ˈsuːtkeɪsz/

Things /θɪŋz/

Calculators /ˈkælkjuleɪtərz/

Đáp án A phát âm là / s / còn lại là / z  /

Đáp án: A
 3. A. because              B. nurse             C. horse                 D. purpose

Lời giải:

Because /bɪˈkəz/

Nurse /nɜːs/

Horse /hɔːs/

Purpose /ˈpɜːpəs/

Đáp án A phát âm là /z/ còn lại là /s/

Đáp án: A4. A. throughout          B. although                  C. right                    D. enough

Lời giải:

Throughout /θruːˈaʊt/

Although /ɔːlˈðəʊ/

Right /raɪt/

Enough /ɪˈnʌf/         

Đáp án D phát âm là /f/ còn lại không phát ra âm.

Đáp án: D5. A. justice           B. service on               C. practices         D. advice

Lời giải:

Justice /ˈdʒʌstɪs/

service on /ˈsɜːvɪs  ɒn/

practices /ˈpræktɪs/

advice /ədˈvaɪs/ 

Đáp án D phát âm là /aɪ / còn lại là /ɪ/

Đáp án D

Bài 2

Task 2. Choose the word whose main stressed syllable is different from the rest. Circle the corresponding letter A, B, C or D.

(Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại)

1. A. elegant          B. regional            C. musical           D. important

Lời giải:

Elegant /ˈelɪɡənt/

Regional /ˈriːdʒənl/

Musical /ˈmjuːzɪkl/

Important /ɪmˈpɔːtnt/

Đáp án D trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại rơi vào âm thứ nhất

Đáp án: D

2. A. recommend        B. thoroughly               C. travelling               D. fascinate

Lời giải:

Recommend /ˌrekəˈmend/

Thoroughly /ˈθʌrəli/

Travelling /ˈtrævəlɪŋ/

Fascinate /ˈfæsɪneɪt/

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ 3 còn lại rơi vào âm thứ nhất

Đáp án: A

3. A. windsurfing         B. equipment               C. amateur                D. national

Lời giải:

Windsurfing /ˈwɪndsɜːfɪŋ/

Equipment /ɪˈkwɪpmənt/

Amateur /ˈæmətər/

National /ˈnæʃnəl/    

Đáp án B trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại rơi vào âm thứ nhất

Đáp án: B


4. A. coincide              B. community              C. conception              D. committee

Lời giải:

Coincide /ˌkəʊɪnˈsaɪd/

Community /kəˈmjuːnəti/

Conception /kənˈsepʃn/

Committee /kəˈmɪti/           

Đáp án A trọng âm rơi vào âm thứ 3 còn lại rơi vào âm thứ hai

Đáp án: A


5. A. obedient              B. candidate                C. attendance                 D. security

Lời giải:

Obedient /əˈbiːdiənt/

Candidate /ˈkændɪdət/

Attendance /əˈtendəns/

 Security /sɪˈkjʊərəti/         

Đáp án B trọng âm rơi vào âm thứ nhất còn lại rơi vào âm thứ hai

Đáp án: B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài