Lý thuyết sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng - Công nghệ 10


Chọn cây trồng phù hợp với từng loại đất Mỗi loại cây trồng chỉ thích hợp với một loại đất nhất định

BÀI 4: SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG

I. Sử dụng và bảo vệ đất trồng

1. Chọn cây trồng phù hợp với từng loại đất

Mỗi loại cây trồng chỉ thích hợp với một loại đất nhất định 

=> Cần lựa chọn cây trồng phù hợp với từng loại đất để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt

2. Kết hợp sử dụng đất và cải tạo đất

Cây trồng sử dụng dinh dưỡng trong đất làm cho đất trồng bị suy giảm và mất cân đối dinh dưỡng

=> Cần kết hợp trồng trọt và bón phân hợp lí

3. Canh tác bền vững

Canh tác bền vững gồm luân canh, tăng vụ, trồng xen, trồng gối, làm ruộng bậc thng, bố trí thời vụ,…

Tác dụng: tăng năng suất cây trồng, tạo việc làm cho người dân, nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất

II. Một số biện pháp cải tạo đất trồng

1. Cải tạo đất chua

a. Đất chua và nguyên nhân gây ra đất chua

- Đất chua: là đất trong dung dịch có nồng độ H+ lớn hơn nồng độ OH-, nhiều Al3+, Fe3+ tự do.

- Nguyên nhân: nước mưa làm rửa trôi các cation kiềm (Ca2+, Mg2+, K+) trong đất.

b. Biện pháp

- Bón phân, thủy lợi, canh tác

2. Cải tạo đất mặn

a. Đất mặn và nguyên nhân gây ra đất mặn

- Đất mặn: là những loại đất có nồng độ muối hòa tan (NaCl, Na2SO4, CaSO4, MgSO4...) trên 2,56%

- Nguyên nhân: đất mặn được hình thành ở các vùng ven biển có địa hình thấp do thủy triều, vỡ đê hoặc do nước biển theo các cửa sông vào bên trông đất liền mang theo một lượng muối hòa tan, do nước ngầm chứa hàm lượng muối hòa tan thấm lên tầng đất mặt

b. Biện pháp cải tạo đất mặn

- Biện pháp: bón phân, thủy lợi, cnah tác, chế độ làm đất thích hợp.

3. Cải tạo đất xám bạc màu

a. Đất xám bạc màu và nguyên nhân gây ra đất xám bạc màu