Lý thuyết một số công nghệ mới - Công nghệ 10


Công nghệ mới là những công nghệ có giải pháp kĩ thuật phát triển hơn so với công nghệ hiện tại ở một số lĩnh vực cuộc sống hoặc sản xuất

BÀI 4: MỘT SỐ CÔNG NGHỆ MỚI

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ MỚI

- Công nghệ mới là những công nghệ có giải pháp kĩ thuật phát triển hơn so với công nghệ hiện tại ở một số lĩnh vực cuộc sống hoặc sản xuất

- Sản phẩm được ứng dụng khá nhiều ở lĩnh vực trong cuộc sống

II. MỘT SỐ CÔNG NGHỆ MỚI

1. Công nghệ nano

- Công nghệ nano là công nghệ phân tích, chế tạo và ứng dụng các vật liệu có cấu trúc nano

- Công nghệ nano được ứng dụng rất rộng rãi trong đời sống

2. Công nghệ CAD/CAM/CNC

- Công nghệ CAD/CAM/CNC là công nghệ sử dụng phần mềm CAD để thiết kế chi tiết sau đó chuyển mô hình đến phần mềm CAM để lập quy trình công nghệ gia công chi tiết sau đó sử dụng máy điều khiển số CNC để gia công chi tiết

- Công nghệ CAD/CAM/CNC được ứng dụng nhiều trong thiết kế, chế tạo ra các sản phẩm cơ khí hiện nay

3. Công nghệ in 3D

- Công nghệ in 3D là công nghệ phân tách lớp mô hình 3D thành các lớp 2D xếp chồng lên nhau.

- Quá trình in là việc sử dụng kĩ thuật in đắp dần từ mô hình thết kế, các vật liệu sẽ được đắp chồng lên nhau một cách tuần tự

- Công nghệ in 3D được ứng dụng nhiều trong cuộc sống

4. Công nghệ năng lượng tái tạo