Lý thuyết hình chiếu vuông góc - Công nghệ 10


Phương pháp chiếu góc thứ nhất

BÀI 9: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

I. PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT

II. PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA

III. VẼ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

Bước 1. Phân tích vật thể thành các hình đơn giản và chọn các hướng chiếu