Lý thuyết hệ thống kỹ thuật - Công nghệ 10


Khái niệm về hệ thống kỹ thuật

BÀI 2: HỆ THỐNG KĨ THUẬT

I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG KĨ THUẬT

Hệ thống kĩ thuật là hệ thống bao gồm các phần tử đầu vào, đầu ra và có bộ phận xử lý có liên hệ với nhau để thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

II. CẤU TRÚC CỦA MỘT HỆ THỐNG KĨ THUẬT

Cấu trúc của một hệ thống kĩ thuật bao gồm 3 phần chính

- Đầu vào: vật liệu; năng lượng; thông tin cần xử lý

- Đầu ra: vật liệu; năng lượng; thông tin đã xử lý

- Bộ phận xử lý: tùy theo từng nhiệm vụ, bộ phận xử lý có thể một hoặc nhiều chức năng gồm: biến đổi, vận chuyển, lưu trữ vật liệu, năng lượng, thông tin

Trong hệ thống kĩ thuật, có hai loại hệ thống kĩ thuật mạch kín và hệ thống kĩ thuật mạch hở.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí