Lý thuyết cách mạng công nghiệp - Công nghệ 10


Cách mạng công nghiệp diễn ra khi có sự đột phá về công nghệ góp phần đem lại sự thay đổi sâu sắc về mọi mặt trong xã hội.

BÀI 6: CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP

I. KHÁI QUÁT VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP

- Cách mạng công nghiệp diễn ra khi có sự đột phá về công nghệ góp phần đem lại sự thay đổi sâu sắc về mọi mặt trong xã hội.

- Tính đến nay, lịch sử loài người đã chứng kiến 4 cuộc cách mạng công nghiệp

+ Cuộc cách mạng lần 1: Động cơ hơi nước và cơ giới hóa

+ Cuộc cách mạng lần 2: năng lượng điện và sản xuất hàng loạt

+ Cuộc cách mạng lần 3: công nghệ thông tin và tự động hóa

+ Cuộc cách mạng lần 4: công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

II. Các cuộc cách mạng công nghiệp

1. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

a. Bối cảnh ra đời và những thành tựu về công nghệ