Lý thuyết bản vẽ kỹ thuật và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật - Công nghệ 10


Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu được trình bày dưới dạng hình vẽ, diễn tả hình dạng, kết cấu, các thông tin về kích thước, vật liệu, yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm,…

BÀI 8: BẢN VẼ KĨ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT

I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT

- Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu được trình bày dưới dạng hình vẽ, diễn tả hình dạng, kết cấu, các thông tin về kích thước, vật liệu, yêu cầu kĩ thuật của sản phẩm,…

- Bản vẽ kĩ thuật có vai trò

+ Thể hiện ý tưởng của nhà thiết kế

+ Là tài liệu kĩ thuật để tiến hành chế tạo, thi công

+ Là cơ sở để kiểm tra, đánh giá sản phẩm

- Để sử dụng hiệu quả, an toàn ta cần bản vẽ kĩ thuật để

+ Minh họa cho hướng dẫn sử dụng sản phẩm

+ Là tài liệu kĩ thuật cần thiết khi bảo dưỡng, sử chữa sản phẩm