Writing - trang 15 Unit 7 SBT Tiếng Anh 11 mới


You want to ask your study-abroad adviser for information. Write sentences, using the words and phrases given.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. You want to ask your study-abroad adviser for information. Write sentences, using the words and phrases given.

Bạn muốn hỏi chuyên gia tư vấn du học của bạn để biết thông tin. Viết câu, sử dụng các từ và cụm từ được đưa ra.

1. would like / know / eligible / apply / university programme /. 

2. you / explain / types of funding / available / international students / ?

3. international students / allowed / work / part-time /

4. I / like / consult / you / cultural differences / I / should / aware /.

5. what / worries me / most / high cost / living in London / international student /.

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. I would like to know if I am eligible to apply for the university programme.

Tạm dịch: Tôi muốn biết liệu tôi có đủ điều kiện để đăng ký chương trình đại học hay không.

2. Can you explain what types of funding are available for international students?

Tạm dịch: Bạn có thể giải thích những loại tài trợ có sẵn cho sinh viên quốc tế?

3. Are international students allowed to work part-time?

Tạm dịch: Sinh viên quốc tế có được phép làm việc bán thời gian không?

4. I'd like to consult you about the cultural differences (that) I should be aware of.

Tạm dịch: Tôi muốn hỏi ý kiến bạn về sự khác biệt văn hóa (mà) tôi nên biết.

5. What worries me most is the high cost of living in London as an international student.

Tạm dịch: Điều khiến tôi lo lắng nhất là chi phí sinh hoạt cao ở London khi còn là sinh viên quốc tế.

Bài 2

Task 2. Choose two of the following questions about preparing for further education. Complete the outline and write an email of 160-180 words to a friend from another country asking for information and advice.

(Chọn hai trong số những câu hỏi sau đây về chuẩn bị cho việc học thêm. Hoàn thành dàn ý và viết email từ 160-180 từ cho một người bạn từ quốc gia khác yêu cầu thông tin và lời khuyên.)

Questions to ask 

Should I take a gap year or pursue further education immediately?

What kind of attendance mode should I choose? 

Would it be better to gain some work experience before enrolling in a higher education programme?

Should I study abroad? Why? How should I plan for it?

How early can I apply for a higher education scholarship?

Do I have to take the IELTS test before sending my application form to the UK's universities? Will vocational courses improve my future job prospects?

What is the highest level of vocational education and training that I can achieve?

What qualifications will I get?

OUTLINE

Salutation Opening sentence

Body

First question

Second question

Friendly ending Complimentary close

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

Dear Maria,

I am writing to ask you for some information and advice on further education.

I am going to finish secondary school in May and I have been thinking a lot about taking a gap year or pursuing further education immediately. Here are the points that worry me the most.

First, I want to consult you about the advantages and disadvantages of taking a gap year. I know that a lot of school leavers in your country prefer taking a gap year before deciding to pursue further education. Would a gap year look good on my college application?

If I pursue further education immediately, what kind of attendance mode should I choose? There are excellent universities in your country, and a bachelor's degree from one of them will definitely help me to find a good job easily. However, the tuition fees and living expenses will be very high, and I am not sure if a scholarship will cover all the costs. Do distance learning degrees offer the same content as campus-based degrees?

I am looking forward to hearing from you soon.

Regards,

An

Tạm dịch: 

Maria thân mến,

Tớ viết thư này để hỏi bạn một số thông tin và xin lời khuyên về việc học Đại học.

Tớ sẽ hoàn thành bậc trung học vào tháng Năm và tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc dành ra 1 năm nghỉ ngơi hoặc theo học Đại học ngay lập tức. Đây là những điều khiến tớ lo lắng nhất.

Trước tiên, tớ muốn tham khảo ý kiến của bạn về những lợi thế và bất lợi của việc nghỉ ngơi 1 năm. Tớ biết rằng rất nhiều học sinh ra trường ở nước bạn thích nghỉ ngơi 1 năm trước khi quyết định theo học Đại học. Một năm nghỉ ngơi có tốt cho đơn ứng tuyển đại học của tớ không?

Nếu tớ theo học Đại học ngay lập tức, tớ nên chọn loại hình tham dự nào? Có những trường đại học xuất sắc ở nước bạn, và bằng cử nhân từ một trong số chúng chắc chắn sẽ giúp tớ tìm được một công việc tốt một cách dễ dàng. Tuy nhiên, học phí và chi phí sinh hoạt sẽ rất cao, và tớ không chắc chắn liệu có một loại học bổng sẽ bao gồm tất cả các chi phí đó. Liệu bằng cấp của học từ xa có cho ta nội dung tương tự như bằng cấp học tại khuôn viên trường không?

Tớ mong muốn được nghe hồi âm từ bạn thật sớm.

Trân trọng, 

An

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí