SBT Tiếng Anh lớp 11 mới

Unit 3: Becoming independent - Trở nên độc lập

Pronunciation - trang 18 Unit 3 SBT Tiếng anh 11 mới

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Listen and mark (͜ )the consonant sounds that link with the vowel sounds. Then practise readin the sentences. The first linking has been done for you as an example.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Task 1. Listen and mark (͜  )the consonant sounds that link with the vowel sounds. Then practise readin the sentences. The first linking has been done for you as an example.

Nghe và đánh dấu phụ âm liên kết với nguyên âm. Sau đó thực hành đọc các câu. Liên kết đầu tiên đã được làm cho bạn như một ví dụ

1. An͜ applea day keeps the doctoraway.

2. Independent people believein themselvesand trust theirownabilities.

3. She spendsanhoura day practising herEnglish. (hour /aʊr/: chữ 'h' là âm câm, không được phát âm nên âm đầu là nguyên âm)

4. He liveson hisownina smallapartment.

5. I tookon family responsibilities fromanearly age.

Đáp án:

Câu 2

Task 2. Read the paragraph below and mark (͜   ) the linked final consonants and initial vowels.

Đọc đoạn văn và đánh dấu phụ âm cuối liên kết với nguyên âm đầu

Learning to liveindependently soundseasy, butin reality, itisn't. You'll have to learn to deal with your probleminsteadof waiting for someoneelse to tellyou what to do. Keepasking yourself questions like, ‘How couldI handle sucha situation?’ Lookat differentoptionsand try to solve your problemson yourown. Don't lose heart if you failonceina while. You need to know what failure feels likeand how to deal withit.

Đáp án:

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay