Speaking - trang 23 Unit 3 SBT Tiếng anh 11 mới


Tam and Thanh are talking about the skills that are the most important for them to live independently. Below is their conversation, but the lines are jumbled-up. Put them in the right order and then practise the conversation.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Task 1. Tam and Thanh are talking about the skills that are the most important for them to live independently. Below is their conversation, but the lines are jumbled-up. Put them in the right order and then practise the conversation. 

(Tâm và Thanh đang nói về những kỹ năng quan trọng nhất để họ sống độc lập. Dưới đây là cuộc trò chuyện của họ, nhưng các dòng bị lộn xộn. Đặt chúng theo thứ tự đúng và sau đó thực hành cuộc trò chuyện.)

(a) Tam: Yes, I agree, there are so many of them. But the most important skill for me is to be able to get

my own information.

(b) Thanh: Well, you know, in my opinion, healthy and hygiene skills are the most important. I feel more

confident when I am healthy and presentable.

(c) Tam: Because having a lot of information keeps me from being a follower and helps me to think

more independently. And what about you?

(d) Thanh: There are so many skills that we need in order to become independent. Which of them are

the most important for you, Tam?

(e) Tam: Oh, really? I've never thought about that, but I think you are right.

(f) Thanh: Really? Why do you think so?

Lời giải chi tiết:

1. d 2. a 3. f
4. c 5. b 6. e

(d) Thanh: There are so many skills that we need in order to become independent. Which of them are

the most important for you, Tam?

(a) Tam: Yes, I agree, there are so many of them. But the most important skill for me is to be able to get

my own information.

(f) Thanh: Really? Why do you think so?

(c) Tam: Because having a lot of information keeps me from being a follower and helps me to think

more independently. And what about you?

(b) Thanh: Well, you know, in my opinion, healthy and hygiene skills are the most important. I feel more

confident when I am healthy and presentable.

(e) Tam: Oh, really? I've never thought about that, but I think you are right.

Tạm dịch:

Thanh: Có rất nhiều kỹ năng mà chúng ta cần để trở nên độc lập. Cái nào trong số họ là điều quan trọng nhất đối với bạn, Tâm?

Tâm: Vâng, tôi đồng ý, có rất nhiều trong số đó. Nhưng kỹ năng quan trọng nhất đối với tôi là có thể có được

thông tin của riêng tôi.

Thanh: Thật sao? Tại sao bạn nghĩ vậy?

Tâm: Bởi vì có nhiều thông tin giúp tôi không phải là làm theo người khác và giúp tôi suy nghĩ độc lập hơn. Còn bạn thì sao?

Thanh: Chà, bạn biết đấy, theo tôi, kỹ năng sức khỏe và vệ sinh là quan trọng nhất. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi tôi khỏe mạnh và tươm tất.

Tâm: Ồ, thật sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó, nhưng tôi nghĩ bạn đúng.

Câu 2

Task 2. Work in pairs. One of you is Student A and the other is Student B. Make a similar conversation as the one in 1, using the suggestions below.

(Làm việc theo cặp. Một trong số các bạn là hs A và người kia là hs B. Hãy thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như trong bài 1, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Lời giải chi tiết:

Gợi ý :

A: What do you think are the most important skills for you to become independent?

B: I think the most skills are...... 

A: Oh, really? Why do you think so?

B: Because.... What about you?

A: In my opinion, ...... are the most important skills because.....

B: You are right. I agree with you. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.