SBT Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 2: Relationships - Các mối quan hệ

Pronunciation - trang 12 Unit 2 SBT Tiếng anh 11 mới


Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation - trang 12 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Task 1. Underline the words that could be contracted in the short exchanges. Then rewrite these exchanges using the contracted forms.

(Gạch dưới những từ có thể được rút ngắn trong các cuộc trao đổi ngắn. Sau đó, viết lại các trao đổi này bằng cách sử dụng dạng rút ngắn.)

1. A: Where is the shopping? Have you not done it?

B Yes, I have done all the shopping for the whole week. It is in the kitchen.

Example:

A: Where is the shopping? Have you not done it?

B Yes, I have done all the shopping for the whole week. It is in the kitchen.

Contracted forms:

Where's the shopping? Haven't you done it?

Yes, I've done all the shopping for the whole week. It's in the kitchen.

Lời giải chi tiết:

2. A: What is your new teacher like?

B: She is very caring and sympathetic.

=> Contracted forms:

A: What's your new teacher like?

B: She's very caring and sympathetic.

3. A: I do not drink coffee. I would like a cup of tea, please.

B: Here you are.

=> Contracted forms:

A: I don't drink coffee. I'd like a cup of tea, please.

B: Here you are.

4. A: There is not enough food for the guests.

B: Yes, there is! There are lots of sandwiches and cakes in the fridge.

=> Contracted forms:

A: There isn't enough food for the guests. / There's not enough food for the guests.

B: Yes, there is! There're lots of sandwiches and cakes in the fridge.

5. A: They are not interested in playing sports.

B: I am sure they are.

=> Contracted forms:

A: They aren't interested in playing sports./ They're not interested in playing sports.

B: I'm sure they are.

6. A: Is that your puppy? It is very cute.

B: Yes. My dad has just bought it for my birthday.

=> Contracted forms:

A: Is that your puppy? It's very cute.

B: Yes. My dad's just bought it for my birthday.

7. A: What is Tom doing?

B: He is practising singing. He will take part in a singing contest.

=> Contracted forms:

A: What's Tom doing?

B: He's practising singing. He'll take part in a singing contest.

Câu 2

Task 2. Practise the exchanges with a partner. Use the contracted forms.

(Thực hành các trao đổi với một người bạn. Sử dụng dạng rút ngắn.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài