SBT Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 6: Global warming - Nóng lên toàn cầu

Pronunciation - trang 5 Unit 6 SBT Tiếng anh 11 mới


Read aloud the following questions with suitable intonation. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read aloud the following questions with suitable intonation. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation).

Đọc to các câu hỏi sau với ngữ điệu phù hợp. Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (ngữ điệu giảm).

1. What is global warming?

2. Is global warming human-made?

3. Do you use LED light bulbs at home?

4. How serious is the problem? 

5. Are you concerned about the rise in temperature?

Đáp án:

1. ↘            2. ↗           3. ↗          4. ↘            5. ↗

 

Bài 2

Task 2. Practise reading aloud the following exchanges and mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation) of the questions.

(Thực hành đọc to các  trao đổi sau đây và đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) của các câu hỏi.)

1. A: You know, global warming is real.

B: It's real? 

2. A: We should take action now before it is too late.

B: What should we do?

3. A: I think we should reduce our use of paper products

B: You do?

4. A: Global warming may lead to famine.

B: Lead to famine?

5. A: Most causes of global warming are related to the increase in greenhouse gases.

B: Most causes of what?

6. A: Most causes of global warming are related to the increase in greenhouse gases.

B: What are greenhouses gases?

Đáp án:

1. ↗           2. ↘           3. ↗

4. ↗           5. ↗           6. ↘

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài