Giải bài 1 trang 24 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a)\(\left( {\frac{{ - 3}}{7}} \right) + \left( {\frac{5}{6} - \frac{4}{7}} \right);\)                          

b)\(\frac{3}{5} - \left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{5}} \right);\)

c)\(\left[ {\left( {\frac{{ - 1}}{3} + 1} \right) - \left( {\frac{2}{3} - \frac{1}{5}} \right)} \right];\)                  

d)\(1\frac{1}{3} + \left( {\frac{2}{3} - \frac{3}{4}} \right) - \left( {0,8 + 1\frac{1}{5}} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính theo thứ tự: ( ) =>[ ]. Sau đó đến các phép tính ngoài ngoặc.

Thực hiện phép tính bằng cách đưa các số về dạng phân số rồi quy đồng mẫu các phân số.

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}\left( {\frac{{ - 3}}{7}} \right) + \left( {\frac{5}{6} - \frac{4}{7}} \right)\\ = \left( {\frac{{ - 3}}{7}} \right) + \frac{5}{6} - \frac{4}{7}\\ = \left[ {\left( {\frac{{ - 3}}{7}} \right) - \frac{4}{7}} \right] + \frac{5}{6}\\ =  - 1 + \frac{5}{6}\\ = \frac{{ - 1}}{6}\end{array}\)                          

b)

\(\begin{array}{l}\frac{3}{5} - \left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{5}} \right)\\ = \frac{3}{5} - \frac{2}{3} - \frac{1}{5}\\ = \frac{3}{5} - \frac{1}{5} - \frac{2}{3}\\ = \frac{2}{5} - \frac{2}{3}\\ = \frac{6}{{15}} - \frac{{10}}{{15}}\\ = \frac{{ - 4}}{{15}}\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}\left[ {\left( {\frac{{ - 1}}{3}} \right) + 1} \right] - \left( {\frac{2}{3} - \frac{1}{5}} \right)\\ = \left( {\frac{{ - 1}}{3}} \right) + 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5}\\ = \left( {\frac{{ - 1}}{3} - \frac{2}{3}} \right) + 1 + \frac{1}{5}\\ =  - 1 + 1 + \frac{1}{5}\\ = \frac{1}{5}\end{array}\)                  

d)

\(\begin{array}{l}1\frac{1}{3} + \left( {\frac{2}{3} - \frac{3}{4}} \right) - \left( {0,8 + 1\frac{1}{5}} \right)\\ = 1 + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} - \left( {\frac{4}{5} + 1 + \frac{1}{5}} \right)\\ = 1 + 1 - \frac{3}{4} - 2\\ =  - \frac{3}{4}\end{array}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu