Bài 1 trang 131 SBT sử 12


Giải bài 1 trang 131 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

1. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng miền Bắc có thuận lợi gì?

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội

B. Có quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới

C. Đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của CNXH

D. Vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế

2. Những cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã để lại những hậu quả gì đối với miền Bắc?

A. Cản trở công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

B. Tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.

C. Miền Bắc phải chuyển từ xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội sang chiến đấu bảo vệ miền Bắc.

D. Cách mạng miền Bắc phải thay đổi mục tiêu ở một số lĩnh vực.

3. Thuận lợi của cách mạng miền Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước là gì?

A. Đã thành lập được chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng.

B. Bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn sụp đổ.

C. Mĩ phải rút quân khỏi miền Nam và cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.

D. Các nước XHCN ủng hộ, giúp đỡ cách mạng miền Nam.

4. Nhiệm vụ của Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980).

C. Thực  hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980).

D. Khắc phục hậu quả chiến tranh ở miền Nam, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc.

5. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cách mạng nước ta là gì?

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước.

B. Ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng.

C. Tiếp quản vùng mới giải phóng từ thành thị đến nông thôn.

D. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng.

6. Tại sao sau đại thắng mùa Xuân năm 1975 cần phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước

A. Do mỗi miền tồn tại hình thức nhà nước khác nhau và đó là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước.

B. Cần có một cơ quan đại diện quyền lực chung cho nhân dân cả nước.

C. Phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

D. Nhân dân mong muốn được sum họp một nhà và có một chính phủ thống nhất.

7. Tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua

A. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung (4-1976)

B. Hội nghị lần thứ 24 của Ban chấp hành trung ương (9-1975)

C. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (11-1975)

D. Kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (7-1976)

8. Sự thành công của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (1976) có ý nghĩa ra sao?

A. Hoàn thành công việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

B. Đưa cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. Bầu ra được các chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

D. Quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh.

9. Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam mở rộng quan hệ quốc tế và trở thành thành viên thứ

A. 139 của tổ chức Liên hợp quốc

B. 149 của tổ chức Liên hợp quốc.

C. 159 của tổ chức Liên hợp quốc.  

D. 177 của tổ chức Liên hợp quốc.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975

Lời giải: Trải qua hơn 20 năm (1954 - 1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng những cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

Chọn C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975

Lời giải:

Cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.

Chiến tranh phá hoại của Mĩ đã phá hủy hầu hết những thứ mà nhân dân ta tốn biết bao công sức để xây dựng nên, làm cho quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm.

Chọn B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau năm 1975

Lời giải: Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền trung ương Sài Gòn bị sụp đổ.

Chọn B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Lời giải: Nghị quyết của Đảng nêu rõ: “Thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam".

Chọn A

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước

Lời giải: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cách mạng nước ta là khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước.

Chọn A

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Lời giải: 

- Sau đại thắng mùa Xuân 1975, Tổ quốc Việt Nam được thống nhất về mặt lãnh thổ, song ở mỗi miền vẫn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

- Thực tế đó trái với nguyện vọng, tình cảm thiêng liêng của nhân dân hai miền Bắc - Nam là sớm được sum họp trong một đại gia đình, mong muốn có một chính phủ thống nhất, một cơ quan đại diện quyền lực chung cho nhân dân cả nước.

Chọn D

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Lời giải: 

Từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội.

Quốc hội thông qua chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước Việt Nam thống nhất, quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 2-7-1976), quyết định Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca, thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn-Gia Định được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Chọn D

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Lời giải: 

Với kết quả của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, công việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã hoàn thành. Từ đây, việc tiếp tục hoàn thành thống nhất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ gắn với việc thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước.

Chọn A

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Lời giải: Ngày 20-9-1977, nước ta trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

Chọn B

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 133 SBT sử 12

  Giải bài 2 trang 133 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy ghép thời gian với sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp

 • Bài 3 trang 134 SBT sử 12

  Giải bài 3 trang 134 sách bài tập Lịch sử 12. Hoàn thành bảng sau về những thuận lợi và khó khăn của cách mạng hai

 • Bài 4 trang 134 SBT sử 12

  Giải bài 4 trang 134 sách bài tập Lịch sử 12. Căn cứ vào những yếu tố nào mà Đảng ta đã quyết định thống nhất đất

 • Bài 5 trang 135 SBT sử 12

  Giải bài 5 trang 135 sách bài tập Lịch sử 12. Quốc hội khóa VI họp kì họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976) đã

 • Bài 6 trang 135 SBT sử 12

  Giải bài 6 trang 135 sách bài tập Lịch sử 12. Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD