CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 131 SBT sử 12

Giải bài 1 trang 131 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 133 SBT sử 12

Giải bài 2 trang 133 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy ghép thời gian với sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 3 trang 134 SBT sử 12

Giải bài 3 trang 134 sách bài tập Lịch sử 12. Hoàn thành bảng sau về những thuận lợi và khó khăn của cách mạng hai

Xem lời giải

Bài 4 trang 134 SBT sử 12

Giải bài 4 trang 134 sách bài tập Lịch sử 12. Căn cứ vào những yếu tố nào mà Đảng ta đã quyết định thống nhất đất

Xem lời giải

Bài 5 trang 135 SBT sử 12

Giải bài 5 trang 135 sách bài tập Lịch sử 12. Quốc hội khóa VI họp kì họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976) đã

Xem lời giải

Bài 6 trang 135 SBT sử 12

Giải bài 6 trang 135 sách bài tập Lịch sử 12. Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành

Xem lời giải

Bài 1 trang 136 SBT sử 12

Giải bài 1 trang 136 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 138 SBT sử 12

Giải bài 2 trang 138 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 138 SBT sử 12

Giải bài 3 trang 138 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện trong bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài 4 trang 139 SBT sử 12

Giải bài 4 trang 139 sách bài tập Lịch sử 12. Đường lối đổi mới của được Đảng được đề ra trong hoàn cảnh nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 139 SBT sử 12

Giải bài 5 trang 139 sách bài tập Lịch sử 12. Thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập ASEAN là gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 140 SBT sử 12

Giải bài 6 trang 140 sách bài tập Lịch sử 12. Ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội nước ta trong 15 năm

Xem lời giải

Bài 7 trang 140 SBT sử 12

Giải bài 7 trang 140 sách bài tập Lịch sử 12. Nêu những khó khăn, yếu kém của nước ta sau 15 năm (1986 - 2000)

Xem lời giải

Bài 1 trang 141 SBT sử 12

Giải bài 1 trang 141 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 143 SBT sử 12

Giải bài 2 trang 143 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô □ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 144 SBT sử 12

Giải bài 3 trang 144 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy phân loại các sự kiện trong bảng dưới đây bằng cách đánh dấu X vào

Xem lời giải

Bài 4 trang 146 SBT sử 12

Giải bài 4 trang 146 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng

Xem lời giải

Bài 5 trang 147 SBT sử 12

Giải bài 5 trang 147 sách bài tập Lịch sử 12. Nêu những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Xem lời giải

Bài 6 trang 148 SBT sử 12

Giải bài 6 trang 148 sách bài tập Lịch sử 12.Thực tế cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất