Bài 4 trang 88 SBT sử 12


Giải bài tập 4 trang 88 sách bài tập Lịch sử 12. Quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Đề bài

Quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được tiến hành như thế nào? Qua đó, em có nhận xét gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 3 năm 1945

Lời giải chi tiết

* Quá trình chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

- Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về:

+ Vấn đề chính quyền (vị trí, chức năng, vai trò, hình thức, tính chất... chính quyền, nhà nước, tập dượt cho nhân dân nắm giữ chính quyền);

+ Về khởi nghĩa vũ trang (chuẩn bị cho khởi nghĩa, nghệ thuật khởi nghĩa, bạo lực cách mạng, thời cơ, tình thế cách mạng giành chính quyền) vào hoàn cảnh thực tiễn cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc (dân tộc dân chủ nhân dân) và phù hợp với quyền lợi, nguyện vọng thiết thân của mọi tầng lớp nhân dân và toàn dân tộc.

- Nghiên cứu vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm giành, giữ chính quyền cách mạng nhiều nước trên thế giới và Việt Nam (Chính quyền nhà nước Xô viết Công Nông Binh trong cách mạng tháng X Nga năm 1917, chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930), ở Việt Nam...

- Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945 giành thắng lợi được Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng lãnh đạo trải qua 3 cuộc tổng diễn tập: phong trào cách mạng 1930 - 1931 đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh, Cao trào Dân chủ 1936 - 1939 và Cao trào kháng Nhật cứu nước (9/3 - 14/8/1945) đã đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi vẻ vang, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

* Nhận xét

- Như vậy, tư tưởng, đường lối đúng đắn, sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề chính quyền của Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945.

Trong quá trình lãnh đạo chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng lựa chọn mô hình, hình thức, tính chất chính quyền Nhà nước Dân chủ Nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, phù hợp với quyền lợi, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân và dân tộc Việt Nam.

+ Chọn Mặt trận Thống nhất Dân tộc làm hình thức chính quyền quá độ; thông qua tổ chức, hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm về giành giữ chính quyền, tập dượt cho cán bộ, nhân dân làm quen việc nắm giữ chính quyền, quản lý đất nước, xã hội.

+ Chuẩn bị chu đáo cho khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ chin muồi... Chính vì vậy, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền toàn quốc ở nước ta tháng Tám năm 1945, "thành công trong thời gian tương đối ngắn và ít đổ máu". 

=> Cách mạng tháng Tám 1945 ghi vào lịch sử dân tộc một trang chói lọi, tạo dựng cơ sở khoa học vững chắc để hậu thế tiếp tục nghiên cứu và không ngừng phát huy truyền thống quý báo của dân tộc Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 5 trang 89 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 89 sách bài tập Lịch sử 12. Tóm tắt diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước

 • Bài 6 trang 89 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 89 sách bài tập Lịch sử 12. Hoàn cảnh tiến hành hội nghị toàn quốc của Đảng (ngày 14 và 15 - 8 -1945) và Đại hội Quốc dân (ngày 16 và 17 - 8 - 1945)

 • Bài 7 trang 90 SBT sử 12

  Giải bài tập 7 trang 90 sách bài tập Lịch sử 12. Sự nhạy bén về chính trị của Đảng được thể hiện như thế nào trong giai đoạn 1939 - 1940

 • Bài 3 trang 87 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 87 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

 • Bài 2 trang 86 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 86 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh tình hình Việt Nam những năm 1936 -1939 với những năm 1939 -1945

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD