CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 59 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 59 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 62 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai.

Xem lời giải

Bài 3 trang 62 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 62 sách bài tập Lịch sử 12. Ảnh hưởng của tình hình thế giới đến phong trào cách mạng Việt Nam

Xem lời giải

Bài 4 trang 63 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 63 sách bài tập Lịch sử 12. Tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp

Xem lời giải

Bài 5 trang 63 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 63 sách bài tập Lịch sử 12. Những chuyển biến ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem lời giải

Bài 6 trang 64 SBT sử 12

Giải bài tập 6 trang 64 sách bài tập Lịch sử 12. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925

Xem lời giải

Bài 7 trang 65 SBT sử 12

Giải bài tập 7 trang 65 sách bài tập Lịch sử 12. Đặc điểm phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 1919-1925

Xem lời giải

Bài 1 trang 65 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 65 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 65 sách bài tập Lịch sử 12. Hoàn thành bảng kiến thức về HVNCMTN, VNQDĐ trong thời gian từ 1925-1927

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 70 sách bài tập Lịch sử 12. Phân tích để làm rõ tính sáng tạo, đúng đắn của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 70 sách bài tập Lịch sử 12. Phân tích ý nghĩa sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930

Xem lời giải

Bài 5 trang 70 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 70 sách bài tập Lịch sử 12. Gạch chân những chỗ sai ở các câu dưới đây và giải thích tại sao?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất