Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Đề bài

Bài 1  (1,5 điểm). Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê:

a)  \(A = {\rm{\{ x}}\,{\rm{|}}\,{\rm{x}} \in \mathbb{Z}\,{\rm{;}}\,\,\, - 3 < x \le 3{\rm{\} }}\);

b) Tập hợp \(B\) gồm các số là số đối của \(3\,;\,\,1\,;\,\,0\,  ;\,\, - 2\).

Bài 2 (2,75 điểm). Thực hiện các phép tính:

\(\begin{array}{l}a)\,\,17 - 2017\\b)\,\,{5.2^3} - 27:{3^2}\\c)\,\,37.125 - 25.27 + | - 10|\end{array}\)

Bài 3 (2,25 điểm).Tìm \(x\) biết:

a) \(x + 17 =  - 33\)

b) \(2 - (x - 5) = {5.2^3}\)

c) \(1009.x = ( - 1) + 2 + ( - 3) + 4 \)\(+ ( - 5) + 6 + ... + ( - 2017) + 2018\)

Bài 4 (1,5 điểm).

Để hưởng ứng phong trào xanh – sạch – đẹp, lớp 6A đã chia lớp thành các nhóm nhỏ khi lao động. Các bạn nam và nữ của lớp được chia đều vào trong các nhóm (không thừa bạn nào). Hỏi chia được nhiều nhất là bao nhiêu nhóm, biết rằng lớp 6A có \(18\) bạn nam và \(24\) bạn nữ.

Bài 5 (2,0 điểm).

Cho đoạn thẳng \(AC = 5cm\). Lấy điểm \(B\) nằm giữa \(A\) và \(C\) sao cho \(AB = 3cm\). Trên tia đối của tia \(CB\) lấy điểm \(D\) sao cho \(CD = 1cm\).

a) Tính độ dài đoạn thẳng \(BC\).

b) Điểm \(B\) có là trung điểm của đoạn thẳng \(AD\) không? Vì sao?

c) So sánh \(AD + BC\) và \(4.BC\).

Lời giải chi tiết

Bài 1:

a)  \(A = {\rm{\{ x}}\,{\rm{|}}\,{\rm{x}} \in \mathbb{Z}\,{\rm{;}}\,\,\, - 3 < x \le 3{\rm{\} }}\)

\(A = {\rm{\{ }} - {\rm{2}}\,{\rm{;}}\, - 1\,;\,\,0\,;\,\,1\,;\,\,2\,;\,\,3{\rm{\} }}\).

b) Tập hợp \(B\) gồm các số là số đối của \(3\,;\,\,1\,;\,\,0\,  ;\,\, - 2\).

Số đối của \(3\) là \( - 3\)  ;        Số đối của \(1\) là \( - 1\);

Số đối của \(0\) là \(0\)  ;                      Số đối của \( - 2\) là \(2\).

Vậy \(A = {\rm{\{ }} - 3\,{\rm{;}}\, - 1\,;\,\,0\,;\,\,2{\rm{\} }}\).

Bài 2:

\(\begin{array}{l}a)\,\,17 - 2017\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\\\,\,\, = 17 + ( - 2017)\,\,\,\,\\\;\; =  - \left( {2017 - 17} \right)\,\,\,\\\,\,\, =  - 2000\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\end{array}\)

\(\begin{array}{l}b)\,\,{5.2^3} - 27:{3^2}\\ = \,\,5.8 - 27:9\\ = \,\,\,40 - 3\\ = 37\,\end{array}\)                                                        \(\begin{array}{l}\,c)\,\,37.125 - 25.27 + | - 10|\\\,\, = 37.(125 - 25) + 10\\\,\, = 37.100 + 10\\\,\, = 3700 + 10\\\,\, = 3710\end{array}\)

Bài 3:

\(\begin{array}{l}a)\,\,x + 17 =  - 33\,\,\,\,\\\,\,\,\,\,\,\,x\;\;\;\;\;\;\;\; =  - 33 - 17\,\,\,\,\,\\\,\,\,\,\,\;\,x\;\;\;\;\;\;\;\; =  - 50\,\,\,\,\,\end{array}\)                                                            \(\begin{array}{l}\,b)\,\,2 - (x - 5) = {5.2^3}\\\;\;\;\,\,2 - (x - 5) = 5.8\\\;\;\;\;2 - (x - 5) = 40\\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;x - 5 = 2 - 40\\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;x - 5 =  - 38\\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;x\;\;\;\;\; =  - 38 + 5\\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;x\;\;\;\;\; =  - 33\end{array}\)

\(c)\,\,1009.x = ( - 1) + 2 + ( - 3) + 4 + ( - 5) + 6 + ... + ( - 2017) + 2018\,\,\,(*)\)
Dãy số tự nhiên liên tiếp \(1\,;\,\,2\,;\,\,3\,;\,\,4\,;\,\,...\,\,;\,\,2017\,;\,\,2018\) có số số hạng là:\((2018 - 1):1 + 1 = 2018\) (số hạng)

Ta có:

\(( - 1) + 2 + ( - 3) + 4 + ( - 5) + 6 + ... + ( - 2017) + 2018\)

\( = \left[ {( - 1) + 2} \right] + \left[ {( - 3) + 4} \right] + \left[ {( - 5) + 6} \right] + ... + \left[ {( - 2017) + 2018} \right]\)  (có \(2018:2 = 1009\) cặp)

\( = 1 + 1 + 1 + ... + 1\)           (có \(1009\) số \(1\) )

\( = 1.1009 = 1009\)

Thay vào \((*)\) ta được

\(\begin{array}{l}1009.x = 1009\\\;\;\;\;\;\;\;x = 1009:1009\\\;\;\;\;\;\;\;x = 1\end{array}\)

Bài 4:

Gọi số nhóm được chia là \(x\,\,(x > 0)\).

Theo đề bài ta phải có \(18\,\, \vdots \,\,x\,\,;\,\,\,\,24\,\, \vdots \,\,x\,\,\)và \(x\) là lớn nhất. Do đó \(x\) là ƯCLN \(\left( {18;{\rm{ }}24} \right).\)

Ta có: \(18 = {2.3^2}\,\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,24 = {2^3}.3\).

ƯCLN\((18;\,\,24) = 2.3\,\, = \,\,6\).

Do đó\(x = 6\).

Vậy ta chia được nhiều nhất là \(6\) nhóm.

Bài 5:

 

a) Vì điểm \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C\) nên \(AB + BC = AC\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow AB + BC = AC\\ \Rightarrow BC = AC - AB = 5 - 3 = 2cm.\end{array}\)

b) Vì \(D\) nằm trên tia đối của tia \(CB\) nên \(C\) là điểm nằm giữa hai điểm \(B\) và \(D\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow BC + CD = BD\\ \Rightarrow 2 + 1 = BD\end{array}\)

Hay \(BD = 3cm\)

Ta có điểm \(A\) thuộc tia đối của tia \(CB\), điểm \(D\) thuộc tia đối của tia \(CB\) nên \(C\) là điểm nằm giữa hai điểm \(A\) và \(D\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow AC + CD = AD\\ \Rightarrow 5 + 1 = AD\end{array}\)

Hay \(AD = 6cm\)

Trên tia \(AD\) ta có \(AB < AD\,\,\,(3cm < 6cm)\) nên \(B\) là điểm nằm giữa hai điểm \(A\) và .

Lại có \(AB = BD = 3cm\)

Suy ra \(B\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AD\).

c) Theo câu b ta có \(AD = 6cm\,;\,\,BC = 2cm\)

\( \Rightarrow AD + BC = 6 + 2 = 8\,\,(cm)\)

Lại có \(4.BC = 4.2 = 8\,(cm)\).

Mà \(8cm = 8cm\).

Vậy \(AD + BC = 4.BC\).

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) môn Toán 6 tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí