Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Đề bài

Câu 1 (1 điểm):Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

\(\dfrac{1}{5}\,\,;\,\,\dfrac{1}{{ - 3}}\,\,;\,\,\dfrac{1}{{30}}\,\,;\,\,\dfrac{{ - 1}}{6}\)

Câu 2 (3điểm):Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) \(\dfrac{9}{{15}} + \dfrac{{ - 1}}{{25}} + \dfrac{{ - 7}}{{20}}\)  

b) \(\dfrac{{ - 3}}{8} + \dfrac{{12}}{{25}} + \dfrac{5}{{ - 8}} + \dfrac{2}{{ - 5}} + \dfrac{{13}}{{25}} + 1\)

c) \(\dfrac{{{3^4}.2 - {3^6}}}{{{3^4}.17 + {{4.3}^4}}}\)

Câu 3 (3điểm):Tìm x biết:

a) \(x - \dfrac{2}{3} = \dfrac{{ - 5}}{{12}}\) 

b)\(\dfrac{{x + 5}}{3} = \dfrac{5}{9}\)

c) \(\dfrac{{x - 2}}{{27}} = \dfrac{3}{{x - 2}}\)

Câu 4 (2,5 điểm):Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia OyOt sao cho: góc \(xOy = {30^o}\); góc \(xOt = {60^o}\).

a) Trong 3 tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

b) Tính góc yOt. Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không?

c) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính góc mOt.

Câu 5 (0,5 điểm):Chứng tỏ với mọi giá trị n là số nguyên thì phân số có dạng \(\dfrac{{n + 1}}{{2n + 3}}\) đều là phân số tối giản.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

\(\dfrac{1}{5}\,\,;\,\,\dfrac{1}{{ - 3}}\,\,;\,\,\dfrac{1}{{30}}\,\,;\,\,\dfrac{{ - 1}}{6}\)

 

Ta có \(\dfrac{1}{5} = \dfrac{6}{{30}}\,\,;\,\,\dfrac{1}{{ - 3}} = \dfrac{{ - 1}}{3} = \dfrac{{ - 2}}{6}\) mà \(\dfrac{{ - 2}}{6} < \dfrac{{ - 1}}{6} < 0 < \dfrac{1}{{30}} < \dfrac{6}{{30}}\)

\( \Rightarrow \dfrac{1}{{ - 3}} < \dfrac{{ - 1}}{6} < 0 < \dfrac{1}{{30}} < \dfrac{1}{5}\).

Vậy ta sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần như sau:\(\dfrac{1}{{ - 3}}\,\,;\,\,\dfrac{{ - 1}}{6}\,\,;\,\,\dfrac{1}{{30}}\,\,;\,\,\dfrac{1}{5}\)

Câu 2:

Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) \(\dfrac{9}{{15}} + \dfrac{{ - 1}}{{25}} + \dfrac{{ - 7}}{{20}}\\ = \dfrac{3}{5} + \dfrac{{ - 1}}{{25}} + \dfrac{{ - 7}}{{20}} \\= \dfrac{{3.20 - 1.4 - 7.5}}{{100}} \\= \dfrac{{60 - 4 - 35}}{{100}} = \dfrac{{21}}{{100}}\)

b) \(\dfrac{{ - 3}}{8} + \dfrac{{12}}{{25}} + \dfrac{5}{{ - 8}} + \dfrac{2}{{ - 5}} + \dfrac{{13}}{{25}} + 1 \\= \left( {\dfrac{{ - 3}}{8} + \dfrac{{ - 5}}{8}} \right) + \left( {\dfrac{{12}}{{25}} + \dfrac{{13}}{{25}}} \right) + 1 - \dfrac{2}{5} \\=  - 1 + 1 + 1 - \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}\)

c) \(\dfrac{{{3^4}.2 - {3^6}}}{{{3^4}.17 + {{4.3}^4}}}\\ = \dfrac{{{3^4}\left( {2 - {3^2}} \right)}}{{{3^4}\left( {17 + 4} \right)}}\\ = \dfrac{{2 - {3^2}}}{{17 + 4}}\\ = \dfrac{{ - 7}}{{21}} =  - \dfrac{1}{3}.\)

Câu 3:


\(\begin{array}{l}a)\;x - \dfrac{2}{3} = \dfrac{{ - 5}}{{12}}\\ \Leftrightarrow x = \dfrac{{ - 5}}{{12}} + \dfrac{2}{3}\\ \Leftrightarrow x = \dfrac{{ - 5 + 2.4}}{{12}}\\ \Leftrightarrow x = \dfrac{3}{{12}} = \dfrac{1}{4}.\end{array}\)

\(\begin{array}{l}b)\;\dfrac{{x + 5}}{3} = \dfrac{5}{9}\\ \Leftrightarrow \dfrac{{\left( {x + 5} \right).3}}{9} = \dfrac{5}{9}\\ \Leftrightarrow \left( {x + 5} \right).3 = 5\\ \Leftrightarrow x + 5 = \dfrac{5}{3}\\ \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{3} - 5\\ \Leftrightarrow x = \dfrac{{ - 10}}{3}\end{array}\)

\(\begin{array}{l}c)\;\dfrac{{x - 2}}{{27}} = \dfrac{3}{{x - 2}}\\ \Leftrightarrow {\left( {x - 2} \right)^2} = 3.27 = 81\\ \Leftrightarrow \left| {x - 2} \right| = 9\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x - 2 = 9\\x - 2 =  - 9\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 11\\x =  - 7\end{array} \right..\end{array}\)

Câu 4:

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Ot sao cho: góc \(xOy = {30^o}\); góc \(xOt = {60^o}\).

a) Trong 3 tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Ta có \(\angle xOy < \angle xOt\,\,({30^o} < {60^o})\)

Vậy Oy nằm giữa Ox và Ot.

b) Tính góc yOt. Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không?

Vì Oy nằm giữa Ox và Ot\( \Rightarrow \angle xOy + \angle yOt = \angle xOt\)

\( \Rightarrow \angle yOt = \angle xOt - \angle xOy = {60^o} - {30^o} = {30^o}\)

Vì \(\angle xOy = \angle yOt\,\,( = {30^o})\)và Oy nằm giữa Ox và Ot nên Oy là phân giác của góc xOt

c) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính góc mOt.

Vì Om là tia đối của tia Ox\( \Rightarrow \angle xOm = {180^o} \Rightarrow \angle xOm > \angle xOt\)

\( \Rightarrow \)Ot nằm giữa Ox và Om \( \Rightarrow \angle xOt + \angle mOt = \angle xOm\)

\( \Rightarrow \angle mOt = \angle xOm - \angle xOt = {180^o} - {60^o} = {120^o}\)

Câu 5:

Chứng tỏ với mọi giá trị n là số nguyên thì phân số có dạng \(\dfrac{{n + 1}}{{2n + 3}}\) đều là phân số tối giản.

Gọi \(d = UCLN\left( {n + 1;2n + 3} \right).\) Nên suy ra:

\(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}\left( {n + 1\,} \right)\, \vdots \,\,d\\\left( {2n + 3} \right)\,\, \vdots \,\,d\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}2\left( {n + 1} \right)\,\, \vdots \,\,d\\\left( {2n + 3\,} \right)\, \vdots \,\,d\end{array} \right. \\\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left( {2n + 2} \right)\,\, \vdots \,\,d\\\left( {2n + 3\,} \right)\, \vdots \,\,d\end{array} \right.\\ \Rightarrow \left[ {\left( {2n + 3} \right) - \left( {2n + 2} \right)} \right]\,\, \vdots \,\,d\\ \Rightarrow \left( {2n + 3 - 2n - 2} \right)\,\, \vdots \,\,d \Rightarrow 1\,\, \vdots \,\,d \Rightarrow d = 1.\end{array}\)

\( \Rightarrow UCLN\left( {n + 1;2n + 3} \right)\,\, = 1\)

\( \Rightarrow \) Phân số \(\dfrac{{n + 1}}{{2n + 3}}\) là phân số tối giản.

Vậy với mọi giá trị n là số nguyên thì phân số có dạng \(\dfrac{{n + 1}}{{2n + 3}}\) đều là phân số tối giản.

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) môn Toán 6 tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay