Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 6

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 6

Đề bài

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1 :Cho tập hợp M = {4; 13; 7; 25}. Cách viết nào sau đây là đúng?

A.\(14 \in M\)

B.\({\rm{\{ 13; 25\} }} \in {\rm{M}}\)

C.\(25 \notin M\)

D.\({\rm{\{ 4; 7\} }} \subset {\rm{M}}\)

Câu 2 : Kết quả của phép tính: \({7^6}:{7^2}\) là:

A.\({49^3}\)                B. 1

C.\({7^4}\)                  D.\({7^8}\)

Câu 3 : Kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố nào sau đây là đúng.

A.\(84 = {2^2}.21\)

B.\(340 = {2^3}.5.17\)

C.\(92 = 2.46\)

D.\(228 = {2^2}.3.19\)

Câu 4 : ƯCLN(126; 144) là:

A.6                              B.10

C.15                            D.18

Câu 5 : Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố:

A.{3; 5; 7; 11}

B.{3; 10; 7; 13}

C. {13; 15; 17; 19}

D. {1; 2; 5; 7}

Câu 6 : Cho biết –12 + x = 3. Giá trị của x là 

A.x = 9                        B. x = 15

C.x =   –15                  D.x = –9

Câu 7 : Cho ba điểm D, H, G thẳng hàng. Nếu  DG + HG = DH thì:

A.D nằm giữa H và G

B.G nằm giữa D và H                        

C.H nằm giữa D và G

D.Một kết quả khác

Câu 8 : Cho hình vẽ. Khi đó:

A.Hai tia Ax,  By đối nhau                            

B. Hai tia AB, BA đối nhau                          

C. Hai tia Ay, AB đối nhau                           

D. Hai tia By, Bx đối nhau

 

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 : Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a) 18.25 + 75.18 – 1200

b) \({6^7}:{6^5} + {3.3^2} - {2017^0}\)

c) \({\rm{\{ [}}(20 - 2.3).5{\rm{]}} + 2 - 2.6\} \,\,:\,\,2\, + \,{(4.5)^2}\)

Bài 2: Tìm x, biết:

a) x + 7 = –23 + 5

b) \({2^{x + 1}} - 8 = 8\)

c) \((4x - 16):{3^2} = 4\)

Bài 3:Một trường có khoảng 700 đến 800 học sinh. Tính số học sinh của trường, biết rằng khi xếp hàng 40 học sinh hay 45 học sinh đều thừa 3 người.

Bài 4: Trên tia Ax, vẽ hai điểm M và N sao cho AM = 3cm; AN = 5cm.

a) Tính độ dài MN.

b) Gọi I là trung điểm của MN. Tính độ dài đoạn thẳng MI.

c) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay  xác định điểm H sao cho  AH = 3cm. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng HM.

Bài 5: Tìm số tự nhiên n để \((3n + 5)\,\, \vdots \,\,(n + 1)\)

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

1D

2C

3D

4D

5A

6B

7B

8D

II. Tự luận

Bài 1

a) 430

b) 62

Bài 2

a) x = -25

b) x = 3

c) x = 13

Bài 3

Trường đó có 723 học sinh.

Bài 4

 

a) MN = 2cm

b) MI = 1cm

Bài 5

Vậy để \(3n + 5\) chia hết cho \(n + 1\) thì \(n \in {\rm{\{ 0}}\,{\rm{;}}\,\,{\rm{1\} }}\).

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) môn Toán 6 tại Tuyensinh247.com

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 6

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu